[In trang]
Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn NHVN
Thứ tư, 08/06/2022 - 14:49
Ngày 03/6/2022, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 361/HD-CĐNH về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ngày 03/6/2022, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 361/HD-CĐNH về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. 
Văn bản căn cứ Hướng dẫn số 14-HD/ĐĐTLĐ, ngày 20/4/2022 của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức Công đoàn; Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-TLĐ, ngày 30/8/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phân cấp quản lý cán bộ trong hệ thống công đoàn và quản lý sử dụng công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam căn cứ Hướng dẫn này tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định.
Hướng dẫn này thay thế các hướng dẫn trước đây về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Chi tiết văn bản xem tại đây
Bản word xem tại đây
Ban Tổ chức