Thứ tư, 21/04/2021 | 22:19

Thứ tư, 21/04/2021 | 22:19

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 07:01 ngày 26/10/2020

Quy định về chế độ báo cáo và công tác thống kê

Quyết định số 380/QĐ-CĐNH ngày 12/10/2020 của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành Quy định về chế độ báo cáo và công tác thống kê đối với các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn NHVN (Các biểu mẫu thống kê đính kèm).
1. Quyết định số 380/QĐ-CĐNH ngày 12/10/2020 ban hành Quy định về chế độ báo cáo và công tác thống kê đối với các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, xem TẠI ĐÂY.
2. Mẫu số 1 - VP-CĐCTTTCS (Dùng cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở): Báo cáo tổng hợp số liệu về hoạt động công đoàn, xem TẠI ĐÂY.
3. Mẫu số 1 - ToC: Thống kê số lượng, chất lượng chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên, xem TẠI ĐÂY.
4. Mẫu số 2 - VP-CĐCS (Dùng cho công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn NHVN): Báo cáo tổng hợp số liệu về hoạt động công đoàn, xem TẠI ĐÂY.
5. Mẫu số 2 - ToC: Báo cáo định kỳ số lượng, chất lượng chủ tịch, phó chủ tịch, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp, xem TẠI ĐÂY.
6. Mẫu số 3 - ToC: Báo cáo số liệu công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, xem TẠI ĐÂY.
7. Mẫu số 4 - ToC: Báo cáo thống kê tổ chức và cơ cấu bộ máy, biên chế lao động, xem TẠI ĐÂY.
8. Mẫu số 5 - ToC: Báo cáo định kỳ số lượng, chất lượng chủ tịch, phó chủ tịch, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp, xem TẠI ĐÂY.
9. Mẫu số 6 - ToC: Báo cáo số liệu công đoàn cơ sở, xem TẠI ĐÂY.
10. Mẫu ĐT 01 - ToC: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xem TẠI ĐÂY.
11. Mẫu ĐT 02 - ToC: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xem TẠI ĐÂY
Công đoàn Ngân hàng Việt NamPhát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 5
  • 1
  • 0
  • 1
  • 3
  • 2
  • 2
lên đầu trang