STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 TL Tài liệu Diễn đàn số 5 Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 30/11/2023
Xem online
2 377/KH-TLĐ Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” 08/11/2023
Xem online
3 8086/QĐ-TLĐ Quyết định v/v ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2024 10/10/2023
Xem online
4 95/HD-TLĐ Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2024 10/10/2023
Xem online
5 362/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc" 28/09/2023
Xem online
6 348/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy 15/08/2023
Xem online
7 349/KH-TLĐ Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045 15/08/2023
Xem online
8 85/HD-TLĐ Hướng dẫn thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo của BCH TLĐLĐ Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 13/07/2023
Xem online
9 6915/CTPH-TLĐ-TTXVN Chương trình phối hợp tyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giữa TLĐLĐVN và TTXVN giai đoạn 2023 - 2028 28/06/2023
Xem online
10 86/HD-TLĐ Hướng dẫn về việc sửa đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung của Hướng dẫn số 22/HD-TLĐ ngày 29/4/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 29/05/2023
Xem online
11 7201/QĐ-TLĐ V/v sửa đổi Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về thu, chi, quản lý tài chính CĐCS; QĐ số 4301/QĐ-TLĐ ngày 04/3/2022 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về tổ chức bộ máy quản lý tài chính CĐ; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm 18/05/2023
Xem online
12 310/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 03/04/2023
Xem online
13 TL Phiếu đăng ký cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII CĐVN 03/04/2023
Xem online
14 TL Thể lệ Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 03/04/2023
Xem online
15 TL Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) 03/04/2023
Xem online