STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 2574/TLĐ Triển khai cuộc thi sáng tác ca khúc "Giai điệu nơi tuyến đầu" và cuộc thi video clip "Thời khắc khó quên" 01/09/2021
Xem online
2 3089/QĐ-TLĐ Hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg 24/08/2021
Xem online
3 125 /KH -TLĐ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid -19 12/08/2021
Xem online
4 126 /KH -TLĐ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 12/08/2021
Xem online
5 3022/QĐ-TLĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 09/08/2021
Xem online
6 29/HD-TLĐ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch covid-19 trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, NLĐ 04/08/2021
Xem online
7 123/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo" 03/08/2021
Xem online
8 2422/TLĐ Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn 31/07/2021
Xem online
9 167/BC-TLĐ Báo cáo Tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của thủ tướng CP 23/07/2021
Xem online
10 28 /HD-TLĐ HD Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội 24/06/2021
Xem online
11 2606/QĐ-TLĐ Quyết định v/v chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021 19/05/2021
Xem online
12 01/KH-BCH Kết luận số 01 của Ban Chấp hành TLĐLĐVN về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 15/03/2021
Xem online
13 1700/TLĐ Triển khai Chỉ thị số 42/CT - TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 12/03/2021
Xem online
14 TL Đề cương tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp NK 2021 - 2026 08/03/2021
Xem online
15 1594/TLĐ V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19 29/01/2021
Xem online