STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 735/KH-CĐNH Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng 10/10/2019
Xem online
2 735/KH-CĐNH Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng (bản word) 10/10/2019
Xem online
3 729/CTr-CĐNH Chương trình hành động của ngành Ngân hàng vì môi trường và vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 09/10/2019
Xem online
4 730/CĐNH Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn 09/10/2019
Xem online
5 707/CĐNH Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (bản word) 30/09/2019
Xem online
6 709/KH-CĐNH KH Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của BCH TLĐLĐVN về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong ngành Ngân hàng (2010 -2020) 30/09/2019
Xem online
7 Đề cương Đề cương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ - TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ ( 2010 -2020) 30/09/2019
Xem online
8 TL Bảng số liệu Báo cáo tổng kết 10 năm công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 -2020 30/09/2019
Xem online
9 707/CĐNH Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 30/09/2019
Xem online
10 72/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 17/09/2019
Xem online
11 692/CĐNH Thực hiện Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Tổng LĐLĐVN v/v Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 17/09/2019
Xem online
12 TL Mẫu báo cáo số liệu và đăng ký mua sổ tay Công tác nữ công năm 2020 16/09/2019
Xem online
13 679/CĐNH Đăng ký tham gia “Bảng xếp hạng Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động - năm 2019" 10/09/2019
Xem online
14 QC Quy chế Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động, năm 2019" 10/09/2019
Xem online
15 1360/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 28/08/2019
Xem online