STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 155/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng VN cho 21 tập thể thuộc Công đoàn Agribank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
2 156/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của Công đoàn Ngân hàng VN cho 25 tập thể và 244 cá nhân thuộc Công đoàn Agribank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
3 157/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng VN cho 19 tập thể thuộc Công đoàn Vietinbank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
4 158/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 24 tập thể và 155 cá nhân thuộc Công đoàn Vietinbank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
5 159/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng VN cho 10 tập thể thuộc Công đoàn BIDV đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
6 160/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 28 tập thể và 139 cá nhân thuộc Công đoàn BIDV đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
7 161/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng VN cho 15 tập thể thuộc Công đoàn Vietcombank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
8 162/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 15 tập thể và 110 cá nhân thuộc Công đoàn Vietcombank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
9 163/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng VN cho 07 tập thể thuộc Công đoàn Ngân hàng CSXH đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
10 164/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 10 tập thể và 108 cá nhân thuộc Công đoàn Ngân hàng CSXH đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
11 165/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng VN cho 03 tập thể thuộc Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã VN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
12 166/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 04 tập thể và 16 cá nhân thuộc Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã VN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
13 167/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 02 tập thể và 9 cá nhân thuộc Công đoàn Ngân hàng VPBank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
14 168/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 24 tập thể CĐCS trực thuộc CĐNHVN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
15 169/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 119 cá nhân thuộc các CĐCS trực thuộc CĐNHVN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online