STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 146/CĐNH Phát động hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2021 24/02/2021
Xem online
2 127/CĐNH Thông báo một số nội dung cuộc thi Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng 01/02/2021
Xem online
3 1594/TLĐ V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19 29/01/2021
Xem online
4 31 /HD-CĐNH Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2021 (bản word) 19/01/2021
Xem online
5 31 /HD-CĐNH Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2021 19/01/2021
Xem online
6 15/CĐNH Phát động viết bài kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam 06/01/2021
Xem online
7 827/CĐNH Phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hệ thống CĐNHVN năm 2021 30/12/2020
Xem online
8 145/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 14/12/2020
Xem online
9 809/HD-CĐNH Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của CĐNHVN (bản word) 09/12/2020
Xem online
10 810/HD-CĐNH Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 (bản word) 09/12/2020
Xem online
11 809/HD-CĐNH Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của CĐNHVN 09/12/2020
Xem online
12 810/HD-CĐNH Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 09/12/2020
Xem online
13 TL Mẫu khen thưởng chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” 09/12/2020
Xem online
14 TL Mẫu tờ trình khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” 09/12/2020
Xem online
15 TL Khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, thể thao” 09/12/2020
Xem online