STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 217/TB-CĐNH Thông báo công khai dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2024. 05/04/2024
Xem online
2 97/CĐNH Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024 22/03/2024
Xem online
3 91/CĐNH Hướng dẫn Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở 19/03/2024
Xem online
4 TL Phụ lục hướng dẫn Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở 19/03/2024
Xem online
5 86/HD-CĐNH Hướng dẫn Tổ chức Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trong các cấp công đoàn ngành Ngân hàng. 14/03/2024
Xem online
6 85 /HD-CĐNH Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo - nữ công năm 2024 14/03/2024
Xem online
7 85 /HD-CĐNH Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo - nữ công năm 2024 (bản word) 14/03/2024
Xem online
8 82/HD-CĐNH Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2024. 12/03/2024
Xem online
9 84/CTr-CĐNH Chương trình công tác Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2024 12/03/2024
Xem online
10 50/CĐNH Tuyên truyền, phát động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2024 (word) 22/02/2024
Xem online
11 50/CĐNH Tuyên truyền, phát động hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" năm 2024 22/02/2024
Xem online
12 66/QĐ-CĐNH Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. 22/02/2024
Xem online
13 67/QĐ-CĐNH Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. 22/02/2024
Xem online
14 68/QĐ-CĐNH Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. 22/02/2024
Xem online
15 69/QĐ-CĐNH Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. 22/02/2024
Xem online