STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 733/TB-CĐNH Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 24/11/2022
Xem online
2 808/QĐ-CĐNH Quyết định v.v phê duyệt giá thời điểm đấu giá, thời gian cho thuê đối với phần diện tích chưa sử dụng hết tại trụ sở Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 22/11/2022
Xem online
3 TL Biên bản họp v.v xác định giá thời điểm đấu giá và thời gian cho thuê đối với phần diện tích chưa sử dụng hết của trụ sở Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 21/11/2022
Xem online
4 538/KH-CĐNH Kế hoạch và điều lệ hội thao 3 miền Khối Công đoàn Ngân hàng Nhà nước 03 khu vực Bắc - Trung - Nam 30/09/2022
Xem online
5 528/CĐNH Hướng dẫn triển khai thực hiện QĐ số 2214/QĐ-TTg phê duyệt chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021 - 2026 26/09/2022
Xem online
6 528 /HD-CĐNH Hướng dẫn triển khai thực hiện QĐ số 2214/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026 (bản word) 26/09/2022
Xem online
7 TL Mẫu kèm Hướng dẫn 528 /HD-CĐNH 26/09/2022
Xem online
8 516/CĐNH Triển khai kết luận hội nghị lần thứ XI BCH TLĐLĐVN khóa XII về tiếp tục thực hiện NQ số 12b/NQ-BCH 15/09/2022
Xem online
9 514/CĐNH V/v triển khai Hướng dẫn số 63/HD-TLĐ ngày 12/9/2022 của TLĐLĐVN. 14/09/2022
Xem online
10 510/CĐNH V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. 12/09/2022
Xem online
11 TL Mẫu bảng số liệu phục vụ Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (bản Excel) 07/09/2022
Xem online
12 TL Mẫu bảng số liệu phục vụ Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Công đoàn cơ sở (bản Excel) 07/09/2022
Xem online
13 502/HD-CĐNH Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 07/09/2022
Xem online
14 503/HD-CĐNH Hướng dẫn danh mục hồ sơ duyệt Đại hội, văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội, duyệt Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 07/09/2022
Xem online
15 504/HD-CĐNH Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 07/09/2022
Xem online