Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:21

Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:21

Chức năng, nhiệm vụ

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

CỦA CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM


1. Đại diện và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng.

2. Tham gia quản lý Nhà nước về kinh tế xã hội và tham gia xây dựng các chế độ, chính sách của Ngành như: Chiến lược kinh tế - xã hội gắn với việc xây dựng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Ngành; chính sách về lao động, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong ngành Ngân hàng.

3. Thực hiện quyền kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về Luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác liên quan đến người lao động tại các đơn vị trong ngành Ngân hàng.

 4. Tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, quản trị, điều hành, vững vàng về chính trị, tổ chức và thực hiện phong trào thi đua yêu nước, hướng vào sự nghiệp đổi mới hoạt động Ngân hàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của toàn Ngành; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

5. Tổ chức các phong trào, hoạt động văn hoá, thể thao, phong trào trong nữ công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng; tổ chức thực hiện công tác an sinh xã hội, công tác dân chủ cơ sở; tổ chức hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội, an toàn lao động,…

(Trích “Quy chế tổ chức và hoạt động của Công đoàn NHVN” ban hành kèm theo

Quyết định số 200/QĐ-CĐNH, ngày 8/8/2018)

 

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 2
  • 8
  • 1
  • 9
  • 0
  • 8
lên đầu trang