STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 24/QĐ-NHNN Quyết định v/v bãi bỏ Quyết định số 1716/QĐ-NHNN ngày 29/11/2005 về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng, lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Kho bạc Nhà nước và các tổ chức khác tại NHNN 09/01/2020
Xem online
2 62/NHNN-TCCB Thực hiện nghiêm túc việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức. 04/01/2018
Xem online
3 07/CT-NHNN Chỉ thị“Về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính” 11/10/2017
Xem online
4 2108/QĐ-NHNN Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 06/10/2017
Xem online
5 Kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ CBCCVC giai đoạn 2016-2020 23/12/2016
Xem online
6 01-CT/BCS Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng tiến tới Đại hội VI CĐNHVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 21/12/2016
Xem online
7 8126/NHNN – TĐKT Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn II 26/10/2016
Xem online
8 3841/NHNN-TTGSNH Hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016 25/05/2016
Xem online
9 952/QĐ-NHNN Quyết định ban hành chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 05/05/2016
Xem online
10 Diễn văn của Thống đốc NHNN Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam 26/04/2016
Xem online
11 1765/QĐ-NHNN Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam 03/09/2015
Xem online
12 1552/QĐ-NHNN Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 06/08/2015
Xem online
13 1376/QĐ-NHNN QĐ v/v ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với CCVC Ngân hàng Nhà nước 17/07/2015
Xem online
14 4288/NHNN-TCCB CV v/v tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo 2015 12/06/2015
Xem online
15 3489/NHNN-TCCB Hướng dẫn thực hiện tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới ngành Ngân hàng giai đoạn 2011 - 2015 21/05/2015
Xem online