STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 10/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới 19/04/2023
Xem online
2 04/CT-TTg Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam 17/05/2022
Xem online
3 17/2022/UBTVQH Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển, kinh tế sau dịch. 23/03/2022
Xem online
4 96/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 19/01/2022
Xem online
5 2238/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 30/12/2021
Xem online
6 9617/VPCP-NC V/v xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em 30/12/2021
Xem online
7 1942/QĐ-TTg Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 – 2030 18/11/2021
Xem online
8 1790/QĐ-TTg Quyết định “Phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030” 23/10/2021
Xem online
9 128/NQ-CP Nghị quyết ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" 11/10/2021
Xem online
10 TL Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 16/8/2021 16/08/2021
Xem online
11 03-NQ/ĐUK Nghị quyết của BCH Đảng Bộ khối vê tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ khối các Cơ quan trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 26/07/2021
Xem online
12 Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 21/07/2021
Xem online
13 78/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19 20/07/2021
Xem online
14 63/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC nhiễm vi rút gây ra HIV/AIDS 30/06/2021
Xem online
15 Số 06-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới 24/06/2021
Xem online