STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 253/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 25/07/2020
Xem online
2 537/QĐ-TTg Quyết định 537/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Truyền thông dân số đến năm 2030 17/04/2020
Xem online
3 126/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 25/03/2020
Xem online
4 89/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19 10/03/2020
Xem online
5 28/2020/NĐ-CP Nghị định “Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. 01/03/2020
Xem online
6 24/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 24/02/2020
Xem online
7 5/2020/NĐ-CP Nghị định bãi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành 04/01/2020
Xem online
8 45/2019/QH14 Bộ Luật Lao động 20/11/2019
Xem online
9 27-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 10/01/2019
Xem online
10 161/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng CCVC nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong CQHCNN, đơn vị sự nghiệp công lập 19/11/2018
Xem online
11 60/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 07/11/2018
Xem online
12 146/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT 17/10/2018
Xem online
13 143/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam 15/10/2018
Xem online
14 25/2018/QH14 Luật Tố cáo 12/06/2018
Xem online
15 72/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 15/05/2018
Xem online