STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 5/2020/NĐ-CP Nghị định bãi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành 04/01/2020
Xem online
2 45/2019/QH14 Bộ Luật Lao động 20/11/2019
Xem online
3 27-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 10/01/2019
Xem online
4 161/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng CCVC nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong CQHCNN, đơn vị sự nghiệp công lập 19/11/2018
Xem online
5 60/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 07/11/2018
Xem online
6 146/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT 17/10/2018
Xem online
7 143/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam 15/10/2018
Xem online
8 25/2018/QH14 Luật Tố cáo 12/06/2018
Xem online
9 72/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 15/05/2018
Xem online
10 41/2018/NĐ-CP Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập 12/03/2018
Xem online
11 23/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 23/02/2018
Xem online
12 21-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới 20/01/2018
Xem online
13 16/CT-TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2018 22/12/2017
Xem online
14 126/2017/NĐ-CP Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH Một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. 16/11/2017
Xem online
15 101/2017/NĐ-CP Nghị định Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 01/09/2017
Xem online