STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 03-NQ/ĐUK Nghị quyết của BCH Đảng Bộ khối vê tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ khối các Cơ quan trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 26/07/2021
Xem online
2 Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 21/07/2021
Xem online
3 78/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19 20/07/2021
Xem online
4 63/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC nhiễm vi rút gây ra HIV/AIDS 30/06/2021
Xem online
5 Số 06-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới 24/06/2021
Xem online
6 16/CT-TTg Chỉ thị về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động 14/06/2021
Xem online
7 82/TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 29/04/2021
Xem online
8 145/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 14/12/2020
Xem online
9 253/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 25/07/2020
Xem online
10 121/2020/QH14 Nghị quyết v/v tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em 19/06/2020
Xem online
11 537/QĐ-TTg Quyết định 537/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Truyền thông dân số đến năm 2030 17/04/2020
Xem online
12 126/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 25/03/2020
Xem online
13 89/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19 10/03/2020
Xem online
14 28/2020/NĐ-CP Nghị định “Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. 01/03/2020
Xem online
15 24/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 24/02/2020
Xem online