Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:23

Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:23

Các kỳ Đại hội

CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

 

Công đoàn NHVN được thành lập ngày 01/4/1993, theo Quyết định số 480/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN). Trước đó, mặc dù đã có các tổ chức Công đoàn được thành lập tại các Ngân hàng (là các Công đoàn cơ sở (CĐCS) hoặc Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn quận, huyện...), song chưa có một tổ chức Công đoàn thống nhất theo hệ thống từ trung ương đến cơ sở. Quyết định thành lập Công đoàn NHVN là một đòi hỏi tất yếu khi nền kinh tế cũng như ngành Ngân hàng bước vào thời kỳ đổi mới, là một bước tiến mới mang tính lịch sử, đưa hoạt động Công đoàn tập trung về một mối, phù hợp với đặc trưng của ngành kinh tế có sự quản lý, thống nhất cao về tổ chức bộ máy, cán bộ và các chế độ chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn NHVN đã trải qua 05 kỳ Đại hội.

I. ĐẠI HỘI LẦN THỨ I

- Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ I (nhiệm kỳ 1993 - 1998) diễn ra từ ngày 08/9 đến ngày 10/9/1993 tại Học viện Ngân hàng, 12 Chùa Bộc, Hà Nội. Về dự Đại hội có 320 đại biểu của các Công đoàn Ngân hàng tỉnh, thành phố, công đoàn cơ sở NHTW, Hội sở các NHTM, Tổng Cty Vàng bạc đá quý, công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc NHTW.

- Mục tiêu, khẩu hiệu hành động của Đại hội: Xây dựng Công đoàn NHVN vững mạnh theo hướng đổi mới, hoạt động có hiệu quả cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới và phát triển công tác ngân hàng và lợi ích của đoàn viên và người lao động ngân hàng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những nhiệm vụ của Công đoàn NHVN.

- Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn NHVN gồm 41 đồng chí, do đồng chí Chu Văn Nguyễn, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNNVN làm Chủ tịch; bầu 09 đồng chí  vào Ủy ban kiểm tra.

- Đến tháng 8/1998, Công đoàn NHVN quản lý 8 Công đoàn chuyên ngành với 381 CĐCS và 48.793 đoàn viên/ 50.416 CNVC-LĐ. 

Ban Chấp hành Công đoàn NHVN nhiệm kỳ I (1993 - 1998)

II. ĐẠI HỘI LẦN THỨ II 

- Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ II (nhiệm kỳ 1998 - 2003) được tổ chức từ ngày 20/8 đến ngày 22/8/1998 tại Học viện Ngân hàng, 12 Chùa Bộc, Hà Nội. Về dự Đại hội có 300 đại biểu đại diện cho gần 5 vạn đoàn viên, lao động toàn Ngành.

- Mục tiêu, khẩu hiệu hành động của Đại hội II là: Vì sự nghiệp đổi mới, phát triển hoạt động ngân hàng, vì lợi ích của CNVCLĐ ngân hàng, vì sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn, phải tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn ngân hàng góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

- Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐNHVN gồm 39 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNNVN làm Chủ tịch; bầu 09 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra.

- Cuối nhiệm kỳ II, Công đoàn NHVN quản lý 10 Công đoàn chuyên ngành, 19 CĐCS trực thuộc với tổng số 464 CĐCS và 55.861 đoàn viên/ 58.600 lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn NHVN nhiệm kỳ II (1998 – 2003)

III. ĐẠI HỘI LẦN THỨ III 

- Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ III (nhiệm kỳ 2003 - 2008) được tổ chức từ ngày 18/6 đến ngày 20/6/2003 tại Học viện Ngân hàng, 12 Chùa Bộc, Hà Nội. Về dự Đại hội có 304 đại biểu, đại diện cho gần 6 vạn đoàn viên, lao động toàn Ngành.

- Mục tiêu và khẩu hiệu hành động của Đại hội là: Lao động có chất lượng, sáng tạo, an toàn, hiệu quả, kỷ cương, dân chủ, bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Ngân hàng hiện đại và hội nhập.

- Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn NHVN gồm 39 đồng chí, do đồng chí Vũ Thị Liên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNNVN làm Chủ tịch; bầu 09 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra.

- Cuối nhiệm kỳ III, Công đoàn NHVN có 9 Công đoàn chuyên ngành, 17 CĐCS trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam với tổng số 617 CĐCS và 71.200 đoàn viên/ 77.013 CNVC-LĐ.

Ban Chấp hành Công đoàn NHVN nhiệm kỳ III (2003 - 2008)

IV. ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV 

- Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2008 - 2013) được tổ chức từ ngày 17/7 đến ngày 18/7/2008 tại Học viện Ngân hàng, 12 Chùa Bộc, Hà Nội. Về dự Đại hội có 307 đại biểu, đại diện cho gần 8 vạn đoàn viên, lao động toàn Ngành.

- Mục tiêu, khẩu hiệu hành động của Đại hội là: Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, góp phần xây dựng ngành Ngân hàng hoạt động an toàn, bền vững, hiệu quả, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

- Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn NHVN gồm 39 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Đồng Tiến, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNNVN làm Chủ tịch; bầu 09 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra.

- Tính đến ngày 31/12/2009, Công đoàn NHVN quản lí 9 Công đoàn chuyên ngành, 18 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 758 Công đoàn cơ sở và 90.917 đoàn viên/ 95.267 CNVCLĐ.

Ban Chấp hành Công đoàn NHVN nhiệm kỳ IV (2008 - 2013)

V. ĐẠI HỘI LẦN THỨ V 

- Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ V (nhiệm kỳ 2013- 2018) diễn ra từ ngày 01/4 đến ngày 02/4/2013 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Về dự Đại hội có 441 đại biểu, đại diện cho hơn 133.000 đoàn viên, lao động toàn Ngành.

- Mục tiêu, khẩu hiệu hành động của Đại hội là: Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết vì mục tiêu phát triển bền vững của ngành Ngân hàng và tổ chức công đoàn, vì quyền và lợi ích của CNVCLĐ.

- Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn NHVN gồm 49 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Đồng Tiến, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNNVN làm Chủ tịch; bầu 09 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra.

- Tính đến ngày 01/03/2013, Công đoàn NHVN quản lí 9 Công đoàn cấp trên cơ sở, 89 CĐCS trực thuộc Công đoàn NHVN, với tổng số 127.587 đoàn viên/133.944 CNVCLĐ và 792 CĐCS.

Ban Chấp hành Công đoàn NHVN nhiệm kỳ V (2013 - 2018)

V. ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI 
Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2018- 2023) diễn ra từ ngày 11 - 12/6/2018 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 437 đại biểu đại diện cho trên 16 vạn đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.
- Mục tiêu, khẩu hiệu hành động của Đại hội là: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của ngành Ngân hàng”.
- Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn NHVN khoá VI gồm 51 đồng chí. Đ/c Đào Minh Tú - Ủy viên BCS Đảng, Phó Thống đốc NHNN được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch CĐNHVN. Các đ/c Nguyễn Văn Tân, đ/c Trần Hồng Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch CĐNHVN; bầu 10 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra.
- Đến tháng 6/2018, Công đoàn NHVN quản lý 09 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 89 CĐCS trực thuộc CĐNHVN và 918 CĐCS, với tổng số 163.158 đoàn viên, tăng hơn 100 CĐCS và gần 29 nghìn đoàn viên so với năm đầu nhiệm kỳ V.
Ban Chấp hành Công đoàn NHVN nhiệm kỳ VI (2018 - 2023)
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 2
  • 8
  • 1
  • 9
  • 7
  • 9
lên đầu trang