Thứ bảy, 22/06/2024 | 21:46

Thứ bảy, 22/06/2024 | 21:46

Nghiệp vụ công đoàn

Thông tin mới nhất về cải cách tiền lương theo vị trí việc làm từ 1/7/2024

​Từ ngày 1-7-2024: Bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 2
  • 7
  • 6
  • 5
  • 0
  • 2
lên đầu trang