Thứ hai, 15/04/2024 | 23:16

Thứ hai, 15/04/2024 | 23:16

Chia sẻ kinh nghiệm

Cập nhật lúc 11:04 ngày 10/02/2017

Những điểm cần lưu ý trong việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp thuộc hệ thống CĐNHVN

Ngày 20/01/2017, Công đoàn NHVN đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-CĐNH “Về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội VI Công đoàn NHVN và đại hội XII Công đoàn Việt Nam”. Kế hoạch đã được triển khai đến các cấp công đoàn thuộc hệ thống để tổ chức thực hiện. Một số điểm cần lưu ý như sau:

* Về tiến độ và thời gian đại hội công đoàn: Thực hiện theo điểm 3 – mục II Kế hoạch số 17/KH-CĐNH. Cụ thể:

- Tại cấp công đoàn cơ sở: Tiến hành trong quý III hoặc quý IV/2017 (thời gian không quá 01 ngày).

- Tại các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Tổ chức và hoàn thành trong quý I/2018 (thời gian không quá 1,5 ngày).

* Về phương thức tiến hành đại hội công đoàn các cấp

- Đối với công đoàn đã hết nhiệm kỳ, tổ chức đại hội theo tiến độ đã nêu.

- Đối với công đoàn chưa hết nhiệm kỳ hoặc đã quá nhiệm kỳ, được phép rút ngắn hoặc kéo dài để phù hợp với tiến độ đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp (nhưng không quá 12 tháng đối với nhiệm kỳ 5 năm 1 lần; không quá 06 tháng đối với nhiệm kỳ 5 năm 2 lần).

Lưu ý:

- Trường hợp không đủ điều kiện rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ như đã nêu, thì tổ chức hội nghị công đoàn theo quy định tại Điều 11 Điều lệ Công đoàn Việt Nam và phải được sự đồng ý của cấp uỷ đảng cùng cấp, công đoàn cấp trên trực tiếp.

- Nơi chưa ổn định tổ chức, cán bộ, cần phải kiện toàn ổn định trước khi tiến hành đại hội. Trường hợp không tổ chức được đại hội thì Công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định cho mở “hội nghị đại biểu” để đóng góp dự thảo báo cáo và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

* Về tiêu chuẩn của uỷ viên ban chấp hành công đoàn: Thực hiện theo điểm 2.1 – mục III Kế hoạch số 17/KH-CĐNH.

Lưu ý: Quá trình thực hiện, các cấp công đoàn cần cụ thể hoá các tiêu chuẩn cho sát với điều kiện thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng cấp; báo cáo cấp uỷ đảng, lãnh đạo chuyên môn thông qua nhân sự BCH công đoàn khoá mới, đảm bảo thống nhất trong lãnh đạo đảng, chuyên môn và tổ chức đoàn thể. 

* Về điều kiện tham gia ban chấp hành công đoàn: Thực hiện theo điểm 2.2 – mục III Kế hoạch số 17/KH-CĐNH. Ngoài các tiêu chuẩn đã nêu, còn phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

- Đối với người tham gia BCH lần đầu: Cần có đủ tuổi công tác để đảm bảo ít nhất một nhiệm kỳ đại hội công đoàn.

- Đối với trường hợp tái cử BCH: Phải còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất ½ nhiệm kỳ.

Lưu ý:

- Trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn là cán bộ chuyên trách công đoàn các cấp còn tuổi công tác dưới ½ nhiệm kỳ, nếu được tiếp tục giới thiệu tái cử, tuỳ từng đối tượng cụ thể phải xin ý kiến và được sự đồng ý của cấp uỷ đảng, lãnh đạo chuyên môn và công đoàn cấp trên trực tiếp.

- Những người đang tham gia cấp uỷ đảng, quá trình chuẩn bị nhân sự, công đoàn cấp trên chủ động trao đổi với cấp uỷ đảng để xem xét, quyết định.

- Đối với công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, Tổng Liên đoàn sẽ hướng dẫn thực hiện riêng.

* Số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp: Thực hiện theo điểm 2.4 – mục III Kế hoạch số 17/KH-CĐNH.

Lưu ý:

- BCH công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên: Từ 03 đến 15 uỷ viên (trường hợp đặc biệt, không quá 19 uỷ viên).

- BCH công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Không quá 27 uỷ viên.

- Số lượng uỷ viên BTV, UBKT công đoàn các cấp thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (kèm theo).

* Kinh phí tổ chức đại hội công đoàn các cấp: Thực hiện theo điểm 4 – mục III Kế hoạch số 17/KH-CĐNH. Cụ thể: Công đoàn các cấp được sử dụng nguồn tài chính công đoàn, nguồn hỗ trợ của cấp uỷ đảng, chuyên môn, các tổ chức, doanh nghiệp để tổ chức đại hội.

Lưu ý:

- Chi tổ chức đại hội công đoàn cơ sở do BCH công đoàn cơ sở quyết định.

- Chi tổ chức đại hội từ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên do Tổng Liên đoàn hướng dẫn.

Nguyễn Thị Thái tổng hợp

 

 

 

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 1
  • 4
  • 8
  • 0
  • 9
  • 8
  • 3
lên đầu trang