Thứ hai, 15/04/2024 | 23:17

Thứ hai, 15/04/2024 | 23:17

Chia sẻ kinh nghiệm

Cập nhật lúc 16:13 ngày 19/04/2017

Những điểm lưu ý trong thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn

Ny 19/12/2016, Tổng Liên đoàn LĐVN có Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ “Về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn”. Quyết định có hiệu lựctừ ngày 01/01/2017 và bãi bỏ một số văn bản có liên quan (trong đó có Quyết định số 271/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 Quy định khen thưởng, xphạt về thu, nộp tài chính công đoàn). Một số điểm cần lưu ý trong thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn như sau:

1. Về đối tượng thưởng tài chính

Tại Điều 25Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 (Quy định), thì ngoài việc thưởng đối với tập thể, cá nhân trong các cơ quan công đoàn, CĐCS trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thu, nộp tài chính công đoàn, tham gia nghiên cứu, xây dựng cơ chế thu, chi, quản lý tài chính công đoàn; cán bộ trong các cơ quan nhà nước tham gia, phối hợp xây dựng cơ chế thu, chi, quản lý tài chính công đoàn; các trường hợp khác có liên quan đến thu, nộp tài chính công đoàn, còn chi thưởng đối với các đối tượng là:

- Cán bộ quản lý, kế toán của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp đóng KPCĐ cho tổ chức công đoàn; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các cấp công đoàn;

- Tập thể, cá nhân giúp chấn chỉnh, hướng dẫn công tác tài chính công đoàn đúng quy định (kiểm tra/kiểm toán/thanh tra,…);

- Tập thể, cá nhân của các cơ quan nhà nước (Kho bạc, Tài chính, Thuế, Thanh tra lao động, BHXH... các cấp) phi hợp thu, kiểm tra đóng KPCĐ.

2. Về mức thưởng tài chính

Tại Điều 26 Quy định, ngoài việc quy định cụ thể các mức thưởng đối với từng đối tượng thưởng trong việc thực hiện thu, nộp tài chính công đoàn trước đây, còn quy định:

- Công đoàn các cấp trên cơ sở được phân cấp thu KPCĐ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi chưa thành lập CĐCS được trích thưởng bằng 5% tổng số KPCĐ thu được, trong đó đơn vị trích thưởng xem xét, quyết định thưởng cho đối tượng quy định ti đa 3%.

- Đặc biệt đối với thưởng thu khác: Thưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,…hỗ trợ hoạt động công đoàn bng 5% số tiền thu được (nhưng mức tối đa không quá 200 triệu đồng/năm; mức thưởng cụ thể do đơn vị có phát sinh nguồn thu quyết định).

- Đối với thưởng phối hợp thu kinh phí: Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được phân cấp thu có phi hp với cơ quan Thuế,Thanh tra lao động, BHXH... thu KPCĐ của doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được trích 7% tng sKPCĐ thu được để thưng cho đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức thu.

- Đối với thưởng kiểm tra truy thu: Sau khi quyết toán được phê duyệt, nhưng đoàn thanh tra/kiểm tra/kiểm toán phát hiện trích thiếu, nộp thiếu, chưa nộp hoặc chi sai, đoàn kiểm tra xác định phải thu hồi (kể cả trường hợp quá thời hạn báo cáo quyết toán năm theo quy định, nhưng đơn vị chưa có báo cáo quyết toán), thì mức thưởng bằng 5% tổng số tiền thu được cho tập thể, cá nhân tham gia đoàn kiểm tra (mức thưởng do Thủ trưởng đơn vị tổ chức đoàn kiểm tra quyết định).

3. Nguồn kinh phí chi thưởng, quyết toán chi tiền thưởng tài chính

Theo Điều 27 Quy định nguồn chi thưởng, việc quyết toán chi tiền thưởng tài chính cụ thể như sau:

- Thưởng thu tài chính:Căn cứ kết quả thu, mức thưởng theo quy định,các cấp công đoàn được phân cấp thu quyết định trích thưởng, chi tiền thưởng quyết toán chi tiền thưởng từ nguồn kinh phí của đơn vị.

- Thưởng nộp kinh phí: Đơn vị nhận kinh phí của đơn vị cấp dưới nộp lên quyết định trích thưng, cấp tiền thưng và quyết toán chi tiền thưng.

-Đối với thưởng kiểm tra truy thu: Căn cứ biên bản kiểm tra, đơn vị nhận kinh phí truy thu trích thưởng trên stiền đã thu được, chi thưng và quyết toán tiền chi thưởng.

Đặc biệt lưu ý:

+ Mức thưởng cho cá nhân trong các cơ quan công đoàn 1 (một) năm không quá 6 (sáu) tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

+ Cui niên độ kế toán, nếu số tiền thưởng chi không hết, đơn vị được chuyển vào Quỹ cơ quan.

+ Nếu không thực hiện thưởng cho các đi tượng theo quy định thì không được trích thưởng và sử dụng tin thưởng chi cho các đối tượng khác.

4. Về xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn

Điều 28Quy định: Những đơn vị không hoàn thành kế hoạch thu KPCĐ và ĐPCĐ (trừ trường hợp có lý do chính đáng); không nộp đủ nghĩa vụ tài chính lên công đoàn cấp trên thì ngoài việc tập thể, cá nhân, các đồng chí có liên quan được phân công trong công tác thu, nộp kinh phí, ĐPCĐ sẽ không được xét danh hiệu thi đua năm đó, còn đồng thời thông báo đến BCH công đoàn cấp trên trực tiếp./.

Nguyễn Thị Thái - UBKT

 

 

 

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 1
  • 4
  • 8
  • 1
  • 0
  • 0
  • 4
lên đầu trang