Thứ hai, 15/04/2024 | 21:38

Thứ hai, 15/04/2024 | 21:38

Chia sẻ kinh nghiệm

Cập nhật lúc 16:15 ngày 18/05/2017

Thông tư mới của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí và chi hội nghị

Ngày 28/4/2017 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, hàng loạt mức chi công tác phí, chi hội nghị được quy định tăng lên, cụ thể:

* Chế độ chi công tác phí

Tại Điều 6. Về phụ cấp lưu trú

- Mức phụ cấp lưu trú trả cho người đi công tác: 200.000đồng/ngày (tăng 50.000đồng/ngày so với quy định hiện hành).

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú: 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo (cũng tăng 50.000đồng so với quy định hiện hành).

Tại Điều 7. Về thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác

Khoản 2, quy định tăng 100.000đồng/ngày/người đối với tiền thuê phòng nghỉ theo hình thức khoán. Cụ thể:

- Đối với lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên, mức khoán: 1.000.000đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác;

- Đối với các đối tượng còn lại, trường hợp:

+ Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán: 450.000đồng/ngày/người.
+ Đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán: 350.000đồng/ngày/người.

+ Đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán: 300.000đồng/ngày/người...

* Chế độ chi tổ chức hội nghị

Điều 11. Về nội dung chi tổ chức hội nghị, Thông tư quy định gồm:

- Chi thuê hội trường trong những ngày tổ chức hội nghị; thuê máy chiếu, trang thiết bị, phòng họp trực tiếp phục vụ hội nghị.

- Chi tiền văn phòng phẩm phục vụ hội nghị; tài liệu, văn phòng phẩm phát cho đại biểu tham dự hội nghị.

- Chi thù lao và các khoản công tác phí cho giảng viên, báo cáo viên; chi bồi dưỡng người có báo cáo tham luận tại hội nghị.

- Tiền thuê phương tiện đưa, đón đại biểu...  

- Chi giải khát giữa giờ.

- Chi hỗ trợ đại biểu là khách mời (tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và tiền phương tiện đi lại).

- Chi bù chênh lệch giữa mức chi thực tế do tổ chức ăn tập trung với mức đã thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của đại biểu.  

- Các khoản chi khác (chi làm thêm giờ, mua thuốc chữa bệnh thông thường, trang trí hội trường và các khoản chi liên quan trực tiếp đến tổ chức hội nghị)...

Lưu ý: Khoản chi khen thưởng họp tổng kết thi đua hàng năm, chi công tác tuyên truyền (nếu có), không được tính trong kinh phí tổ chức hội nghị (mà phải tính vào chi khen thưởng, chi tuyên truyền của cơ quan, đơn vị).

Tại Điều 12. Về mức chi tổ chức hội nghị, Thông tư quy định:

- Chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên; người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính.

- Chi giải khát giữa giờ: 20.000đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu (tăng 5.000đồng/buổi so với quy định hiện hành mức chi tối đa không quá 30.000đồng/ngày (2 buổi)).

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị theo mức khoán sau: Cuộc họp tổ chức tại nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương: 200.000đồng/ngày/người (tăng 50.000đồng so với mức chi hiện hành); cuộc họp tổ chức tại nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh: 150.000đồng/ngày/người (cũng tăng thêm 50.000đồng so với quy định hiện hành)...

 

Nguyễn Thị Thái

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 1
  • 4
  • 7
  • 7
  • 3
  • 3
  • 2
lên đầu trang