Thứ tư, 07/06/2023 | 06:05

Thứ tư, 07/06/2023 | 06:05

Hỏi - Đáp

Cập nhật lúc 15:33 ngày 17/11/2017

Về việc Công khai tài chính công đoàn

Câu hỏi 1: Xin cho biết phạm vi, nội dung và hình thức công khai tài chính trong tổ chức công đoàn?

Trả lời:

* Tại mục I, Hướng dẫn số 460/HD-TLĐ ngày 17/4/2014 của Tổng Liên đoàn LĐVN về “Công khai tài chính của công đoàn các cấp”, Chủ tịch công đoàn các cấp thực hiện công khai tài chính công đoàn của cấp mình như sau:

1. Công khai dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn (năm).

a) Phạm vi công khai: Công khai tại Hội nghị BCH công đoàn cùng cấp.

b) Hình thức, nội dung công khai:

- Cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Theo biểu số 1-TDT).

- Cấp tỉnh, ngành Trung ương và tương đương (Theo biểu số 2-TDT. Xem tại đây).

- Cấp trên trực tiếp cơ sở. (Theo biểu số 3-TDT. Xem tại đây).

- Cấp cơ sở. (Theo biểu số 4-TDT. Xem tại đây).

2. Công khai quyết toán dự án XDCB hoàn thành

a) Phạm vi công khai: Công khai tại Hội nghị BCH công đoàn cùng cấp.

(Dự án XDCB của cấp nào, công khai tại Hội nghị BCH công đoàn của cấp đó không phân biệt Chủ đầu tư).

b) Hình thức, nội dung công khai. (Theo biểu số 5-TDT).

3. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ xã hội.

a) Phạm vi công khai:

- Công khai tại Hội nghị tổng kết hoạt động các Quỹ.

- Công khai tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn hàng năm của đơn vị.

b) Hình thức, nội dung công khai. (Theo biểu số 6-TDT).

* Tại mục II, Hướng dẫn số 460/HD-TLĐ ngày 17/4/2014 về “Công khai tài chính của các Cơ quan công đoàn” (áp dụng từ công đoàn cấp trên cơ sở trở lên), Thủ trưởng các đơn vị thực hiện công khai tài chính của các Cơ quan công đoàn như sau:

1. Công khai dự toán, quyết toán chi Cơ quan công đoàn (năm):

a) Phạm vi công khai: Công khai tại Hội nghị CBCC hàng năm của đơn vị.

b) Hình thức, nội dung công khai. (Theo biểu số 7-CQ).

2. Công khai quyết toán thực hiện thực hiện tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính (năm).

a) Phạm vi công khai: Công khai tại Hội nghị CBCC hàng năm của đơn vị.

b) Hình thức công khai. (Theo biểu số 8-CQ).

3. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ cơ quan (năm).

a) Phạm vi công khai: Công khai tại Hội nghị CBCC của đơn vị.

b) Nội dung công khai:

- Công khai nguồn thu, mức thu.

- Công khai đối tượng chi, mức chi.

c) Hình thức công khai. (Theo biểu số 9-CQ). Biểu số 5-6-7-8-9 xem tại đây

Câu hỏi 2: Xin hỏi quyền chất vấn và quyền trả lời chất vấn về các nội dung liên quan đến việc công khai tài chính công đoàn được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Tại mục III, Hướng dẫn số 460/HD-TLĐ ngày 17/4/2014 về “Chất vấn và trả lời chất vấn” có nêu:

* Các tổ chức, đơn vị và đoàn viên, CNVCLĐ có liên quan đến thu, chi, quản lý tài chính công đoàn, Quỹ xã hội, Quỹ cơ quan của các Cơ quan công đoàn có quyền chất vấn về các nội dung mà các cấp công đoàn, các đơn vị công đoàn có trách nhiệm công khai theo Hướng dẫn trên.

* Chủ tịch công đoàn các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện công khai tài chính công đoàn (như trên Hướng dẫn) phải trả lời chất vấn về các nội dung công khai tài chính.

- Việc trả lời chất vấn phải được thực hiện bằng văn bản và gửi tới người chất vấn/hoặc trả lời trực tiếp trong Hội nghị BCH, Hội nghị CBCC đơn vị hàng năm, chậm nhất sau 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận nội dung chất vấn.

- Trường hợp nội dung chất vấn phức tạp, cần nhiều thời gian để chuẩn bị trả lời thì phải có văn bản hẹn ngày trả lời cụ thể cho người chất vấn, nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được nội dung chất vấn.

 

Nguyễn Thái

 

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 4
  • 1
  • 6
  • 9
  • 1
  • 7
  • 6
lên đầu trang