Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam

Thứ ba, 23/07/2024 | 19:27

Sổ tay cán bộ công đoàn

Nghị định 141/2017/NĐ-CP về mức lương tối thiếu vùng năm 2018

04/01/2018

Ngày 07/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP “Quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động theo hợp đồng lao động”. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2018 và thay thế Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ.

Ngày 07/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP “Quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động theo hợp đồng lao động”. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2018 và thay thế Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ.Theo Điều 3 Nghị định quy định, mức lương tối thiểu vùng được áp dụng cụ thể như sau:

- Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành, tương đương tăng 6,13%).

- Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng so với quy định hiện hành, tương đương tăng 6,33%).

- Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với quy định hiện hành, tương đương tăng 6,55%).

- Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành, tương đương tăng 6,98%).

Một số điểm cần lưu ý:

- Mức lương tối thiểu vùng nói trên được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

- Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này.

- Ngoài ra, tại Điều 4 Nghị định còn quy định chi tiết “Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo từng địa bàn,...   

NTT

Tin cùng chuyên mục