Thứ hai, 15/04/2024 | 23:39

Thứ hai, 15/04/2024 | 23:39

Hỏi - Đáp

Cập nhật lúc 10:07 ngày 11/01/2018

Về việc tiền lương ghi trên hợp đồng lao động

Câu hỏi:Công ty tôi là doanh nghiệp sản xuất, lương người lao động được tính theo doanh thu sản xuất nên tiền lương hàng tháng không giống nhau. Xin hỏi, trong hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải thể hiện mức lương như thế nào?

Câu trả lời: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

- Theo quy định tại Điều 90 của Bộ luật Lao động 2012 thì “Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận”. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

- Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 01/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì tiền lương ghi trong HĐLĐ do người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm:

+ Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động. Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời giờ làm việc bình thường (không bao gồm khoản tiền trả thêm khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

+ Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;

+ Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong HĐLĐ, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong HĐLĐ.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để thỏa thuận với người lao động về tiền lương ghi trong HĐLĐ theo đúng quy định. Cách ghi tiền lương trong HĐLĐ thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH(*) ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 01/12/2015 của Chính phủ.

(Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam)

(*) Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH: Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận./.  

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 1
  • 4
  • 8
  • 1
  • 6
  • 6
  • 3
lên đầu trang