Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam

Thứ ba, 23/07/2024 | 17:39

Hỏi - Đáp

Hỏi đáp về xử lý kỷ luật trong công đoàn (kỳ 1)

25/07/2018

Câu hỏi: Thẩm quyền của công đoàn các cấp trong việc xử lý kỷ luật đối với tập thể, cán bộ công đoàn được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Thẩm quyền của công đoàn các cấp trong việc xử lý kỷ luật đối với tập thể, cán bộ công đoàn được quy định như thế nào?
Trả lời: Căn cứ quy định hiện hành, chúng ta cần phân định rõ giữa “thẩm quyền đề nghị” và “thẩm quyền xử lý kỷ luật” trong tổ chức công đoàn.
* Thứ nhất, về thẩm quyền đề nghị xử lý kỷ luật:
Theo Điều 3 “Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn" được ban hành kèm theo Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 09/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, thì thẩm quyền đề nghị xử lý kỷ luật như sau:
1. Cán bộ vi phạm kỷ luật thuộc công đoàn cấp nào thì ban thường vụ (nơi không có ban thường vụ thì ban chấp hành) công đoàn cấp đó xét đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định xử lý kỷ luật.
2. Cán bộ công đoàn bộ phận, tổ công đoàn vi phạm kỷ luật do công đoàn bộ phận hoặc tổ công đoàn xét đề nghị xử lý kỷ luật.
3. Tập thể ban thường vụ, ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn cấp nào vi phạm kỷ luật thì ban chấp hành cấp đó xét đề nghị xử lý kỷ luật.
4. Đối với tập thể Đoàn Chủ tịch, tập thể UBKT Tổng Liên đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Tổng Liên đoàn thì do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xét đề nghị xử lý kỷ luật.
* Thứ hai, về thẩm quyền xử lý kỷ luật của từng cấp công đoàn được quy định cụ thể như sau:
- Tại Điều 6 Quy định nói trên, thẩm quyền xử lý kỷ luật của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:
1. Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xử lý kỷ luật đối với: Tập thể ban chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS).
2. Ban thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xử lý kỷ luật đối với:
a. Chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS không phải là ủy viên ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
b. Tập thể ban chấp hành, tập thể ban thường vụ, tập thể UBKT CĐCS;
c. Ủy viên ban thường vụ CĐCS;
d. Ủy viên ban chấp hành, ủy viên UBKT CĐCS.
- Cũng tại văn bản nói trên Điều 7 quy định về thẩm quyền xử lý kỷ luật của CĐCS như sau:
1. Ban chấp hành CĐCS (hoặc ủy quyền cho ban thường vụ CĐCS) xử lý kỷ luật đối với: Tập thể ban chấp hành công đoàn bộ phận.
2. Ban thường vụ CĐCS xử lý kỷ luật đối với: Cán bộ công đoàn bộ phận, cán bộ tổ công đoàn.
- Còn thẩm quyền xử lý kỷ luật của Tổng Liên đoàn LĐVN và Công đoàn ngành trung ương được quy định rõ tại các Điều 4 và Điều 5 văn bản Quy định nói trên.
Nguyễn Thị Thái