Thứ năm, 24/09/2020 | 09:07

Thứ năm, 24/09/2020 | 09:07

Tài chính - Kiểm tra

Cập nhật lúc 14:43 ngày 25/08/2020

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Agribank nâng cao hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Agribank tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Agribank xây dựng chương trình hành động, thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt hoạt động.
Ngay từ đầu năm, thực hiện quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chỉ thị, nghị quyết của công đoàn các cấp, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Agribank tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Agribank ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ như: Hướng dẫn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020, xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn chương trình công tác trọng tâm và kế hoạch kiểm tra giám sát công đoàn năm 2020; triển khai Quy định về giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Uỷ ban Kiểm tra công đoàn; xây dựng chương trình kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra theo chương trình kế hoạch, thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với Công đoàn cùng cấp và cấp dưới…
Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Agribank chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Agribank thực hiện công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn; kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; Kiểm tra đồng cấp về tài chính công đoàn. Trong 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh covid - 19 ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát tại các Công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống. Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực của lực lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp, 6 tháng đầu năm toàn hệ thống tổ chức tổng số 106 cuộc kiểm tra, giám sát đồng cấp và cấp dưới. Trong đó kiểm tra đồng cấp 63 cuộc, kiểm tra cấp dưới 43 cuộc.Tại Công đoàn Agribank đã thực hiện tổ chức kiểm tra đồng cấp tại cơ quan Công đoàn Agribank và tổ chức triển khai giám sát tại một số Công đoàn cơ sở.
Qua kiểm tra, giám sát, có những đánh giá sát thực việc tổ chức thực hiện Điều lệ và sử dụng tài chính Công đoàn tại các đơn vị; từ đó, tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Agribank kịp thời chấn chỉnh và hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thực hiện đúng Điều lệ và Quy định của tổ chức công đoàn, như :
Chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam và triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, Nghị quyết của Ngành và công đoàn cấp trên, giúp đoàn viên - Người lao động nắm bắt kịp thời, từng bước thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh hàng năm, đảm bảo ổn định thu nhập, đời sống cho đoàn viên và người lao động.
Triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định; Chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động định kỳ hàng năm; thực hiện việc ký kết thỏa ước lao động tập thể và giám sát chấp hành những nội dung thỏa ước lao động tập thể đã ký tại các đơn vị; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động
Thực hiện tốt vai trò đại diện cho người lao động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động qua việc tham gia các Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng lương…Thực hiện chế độ BHXH, BHYT, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và chế độ nghỉ dưỡng theo quy định. Thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng và Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống các tệ nạn xã hội.
Tham mưu  giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Agribank giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn. Tham gia với các Ban chuyên môn và người sử dụng lao động giải quyết những khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội  ngũ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong giao đoạn mới. Sáu tháng đầu năm 2020, được  sự chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Agribank, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn với chức năng nhiệm vụ được giao, đã thường xuyên chủ động sưu tầm, phối hợp với các Ban của Công đoàn Agribank và Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn ngân hàng Việt Nam trực tiếp hướng dẫn, giải đáp kịp thời mọi vướng mắc trong thẩm quyền của Uỷ ban Kiểm tra tại các Công đoàn cơ sở...
Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ; thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Agribank,Uỷ ban Kiểm tra chủ động xây dựng  chương trình công tác năm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp trong hệ thống phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn toàn hệ thống trong 6 tháng đầu năm 2020.
Trong thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ được giao, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Agribank cùng Ủy ban Kiểm tra các cấp, cần chủ động và đẩy mạnh việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra năm 2020. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là các văn bản liên quan đến công tác tiếp đoàn viên, người lao động; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức thực hiện kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý đối với trường hợp cán bộ và tổ chức công đoàn có vi phạm; thực hiện tốt chức năng giám sát của tổ chức công đoàn theo quy định; thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy kiểm tra, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn… Lập nhiều thành tích cùng đoàn viên, người lao động toàn hệ thống xây dựng Agribank ngày càng phát triển.
 Đặng Thị Hồng
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 8
  • 3
  • 9
  • 0
  • 0
  • 5
lên đầu trang