Thứ tư, 22/09/2021 | 11:58

Thứ tư, 22/09/2021 | 11:58

Nghiệp vụ công đoàn

Cập nhật lúc 11:36 ngày 31/07/2021

Thông tư số 2/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về mã số, tiêu chuẩn ngạch bậc công chức

Ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 2/2021/TT-BNV “Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư”.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021. Nội dung của Thông tư có nhiều điểm mới, liên quan trực tiếp tới các quy định về chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, việc xếp lương, thi nâng ngạch… đối với ngạch công chức thuộc các chuyên ngành (hành chính và văn thư); Đặc biệt tại Khoản 2, Điều 18 của Thông tư quy định, bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau:
a) Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ “Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính”;
b) Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ “Quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư”;
c) Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ “Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư”.
Bên cạnh đó, còn bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức” (Khoản 3, Điều 18 Thông tư số 2/2021/TT-BNV quy định).
Mặt khác, cần lưu ý: Công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (01/8/2021) thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư này tương ứng với ngạch công chức đã được bổ nhiệm (Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 2/2021/TT-BNV quy định).
NGuyễn Thái
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 7
  • 0
  • 2
  • 8
  • 6
  • 7
  • 5
lên đầu trang