Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam

Thứ ba, 23/07/2024 | 18:49

Sổ tay cán bộ công đoàn

Thủ tục gộp sổ BHXH cho người lao động năm 2022

23/03/2022

Hiện nay, thủ tục gộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên là dịch vụ công mức độ 4.

Hiện nay, thủ tục gộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên là dịch vụ công mức độ 4.
1. Gộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên (thông qua NSDLĐ)
Thủ tục này áp dụng đối với NLĐ có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng thời gian hoặc có thời gian đóng ở nhiều giai đoạn khác nhau.
**Hồ sơ (1 bộ) bao gồm:
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Tất cả các sổ BHXH của NLĐ.
**Trình tự thực hiện gộp sổ BHXH
- Bước 1. Lập, nộp hồ sơ gửi cơ quan BHXH thông qua người sử dụng lao động: NLĐ lập Tờ khai TK1-TS.
- Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ.
- Bước 3. NLĐ nhận kết quả đã giải quyết.
**Cách thức thực hiện gộp sổ BHXH.
Bước 1. Nộp hồ sơ: Đơn vị SDLĐ lựa chọn nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:
- Lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia;
- Qua Bưu chính;
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.
Bước 2. Nhận kết quả đã giải quyết theo các hình thức đã đăng ký.
**Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
**Kết quả giải quyết:
- Sổ BHXH;
- Quyết định hoàn trả mẫu C16-TS (nếu có), tiền hoàn trả thời gian đóng trùng BHXH, BHTN do cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký (nhận tại cơ quan BHXH, tại đơn vị hoặc thông qua tài khoản ngân hàng, hệ thống tiện ích thông minh).
2. Gộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên do cá nhân trực tiếp nộp HS
Thủ tục này áp dụng với NLĐ có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng thời gian hoặc có thời gian đóng ở nhiều giai đoạn khác nhau.
**Hồ sơ (01 bộ) gồm:
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có).
**Trình tự thực hiện gộp sổ BHXH:
Bước 1. Lập, nộp hồ sơ gửi cơ quan BHXH: NLĐ lập Tờ khai TK1-TS.
Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3. NLĐ nhận kết quả đã giải quyết.
**Cách thức thực hiện gộp sổ BHXH:
Bước 1. NLĐ lựa chọn nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:
Qua giao dịch điện tử: NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua bưu chính.
- Qua Bưu chính;
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH nơi quản lý hoặc nơi cư trú hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.
Bước 2. Nhận kết quả đã giải quyết theo các hình thức đã đăng ký.
**Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
**Kết quả giải quyết:
- Sổ BHXH;
- Quyết định hoàn trả mẫu C16-TS (nếu có), tiền hoàn trả thời gian đóng trùng BHXH, BHTN do cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký (nhận tại cơ quan BHXH, tại đơn vị hoặc thông qua tài khoản ngân hàng, hệ thống tiện ích thông minh).
Căn cứ: Quyết định 896/QĐ-BHXH năm 2021
A.Khánh ( nld.com.vn)

Tin cùng chuyên mục