Thứ hai, 15/04/2024 | 22:31

Thứ hai, 15/04/2024 | 22:31

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 14:51 ngày 25/08/2022

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội”

Ngày 25/8/2022, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành kế hoạch số 486/KH-CĐNH  v/v tổ chức cuộc thi “công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội”.
Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn ngành Ngân hàng về những giá trị tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và CNVCLĐ trong công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
- Chủ đề của cuộc thi: “Phát huy những giá trị tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội”.
- Nội dung các tác phẩm dự thi: Tác phẩm tập trung vào hai nội dung sau:
Những giá trị tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội thông qua giáo lý, giáo luật, lễ nghi, kiến trúc cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng truyền thống (chú trọng khai thác các chủ đề mang tính tổng hợp từ quan điểm của các tôn giáo và từ những câu chuyện, sự kiện, nhân vật, tác phẩm nghệ thuật trong lịch sử tôn giáo). Vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong việc phát huy giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo.
Các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân, như hoạt động dân tộc, tôn giáo trái pháp luật (tuyên truyền tà đạo, kích động giáo dân chống đối chế độ, kích động tư tưởng ly khai tự trị trong đồng bào dân tộc...), hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đi ngược lại lợi ích quốc gia, đân tộc, gây ảnh hưởng xấu đối với xã hội. Vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đồng bào có đạo.
- Đối tượng tham gia: đoàn viên, người lao động đang công tác trong ngành Ngân hàng.
- Thời gian: nhận bài từ 15/9/2022 đến 15/10/2022 (theo dấu bưu điện hoặc ngày gửi email).
Chi tiết xem tại đây
CĐNHVN


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 1
  • 4
  • 7
  • 9
  • 3
  • 1
  • 2
lên đầu trang