STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1643/QĐ-NHNN Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng cháy và chữa cháy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 13/08/2014
Xem online
2 1572/QĐ-NHNN Quyết định V/v ban hành Kế hoạch hành động của NHNN Việt Nam thực hiện NQ số 19/NQ-CP ngày 18/03/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trườn kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 11/08/2014
Xem online
3 70/BC-NHNN Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" ngành ngân hàng 11/08/2014
Xem online
4 05/CT-NHNN Chỉ thị và các giải pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng là hợp tác xã 05/08/2014
Xem online
5 04/CT-NHNN Chỉ thị V/v đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết 30c của Chính phủ 30/07/2014
Xem online
6 1491/QĐ-NHNN Quyết định V/v ban hành Kế hoạch thực hiện QĐ số 312/QĐ-TTg ngày 28/02/2014 của Thủ tướng CP về ban hành Chương trình thực hiện NQ của QH về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong ngành ngân hàng. 29/07/2014
Xem online
7 63/BC-NHNN Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014 ngành Ngân hàng 17/07/2014
Xem online
8 206/TB-NHNN Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 16/07/2014
Xem online
9 1370/QĐ-NHNN Quyết định Ban hành Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động thuộc Ngân hàng Nhà nước 11/07/2014
Xem online
10 1065/QĐ-NHNN Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của QĐ số 1448/QĐ-NHNN ngày 26/6/2008 của Thống đốc NHNN về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức NHNN 28/05/2014
Xem online
11 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT Thông tư liên tịch Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại NĐ số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 25/04/2014
Xem online
12 793/QĐ-NHNN Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ngành Ngân hàng. 24/04/2014
Xem online
13 02/CT-NHNN Chỉ thị thực hiện công tác quốc phòng 2014 17/04/2014
Xem online
14 02/CT-NHNN Chỉ thị Thực hiện công tác quốc phòng năm 2014 17/04/2014
Xem online
15 471-CT/BCS Chỉ thị về việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập trong ngành Ngân hàng 15/04/2014
Xem online