STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 Kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ CBCCVC giai đoạn 2016-2020 23/12/2016
Xem online
2 01-CT/BCS Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng tiến tới Đại hội VI CĐNHVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 21/12/2016
Xem online
3 8126/NHNN – TĐKT Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn II 26/10/2016
Xem online
4 3841/NHNN-TTGSNH Hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016 25/05/2016
Xem online
5 952/QĐ-NHNN Quyết định ban hành chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 05/05/2016
Xem online
6 Diễn văn của Thống đốc NHNN Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam 26/04/2016
Xem online
7 1765/QĐ-NHNN Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam 03/09/2015
Xem online
8 1552/QĐ-NHNN Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 06/08/2015
Xem online
9 1376/QĐ-NHNN QĐ v/v ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với CCVC Ngân hàng Nhà nước 17/07/2015
Xem online
10 4288/NHNN-TCCB CV v/v tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo 2015 12/06/2015
Xem online
11 3489/NHNN-TCCB Hướng dẫn thực hiện tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới ngành Ngân hàng giai đoạn 2011 - 2015 21/05/2015
Xem online
12 3169/NHNN-TĐKT Phát động thi đua kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam 08/05/2015
Xem online
13 05/2015/TT-NHNN Thông tư hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định của QĐ số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng CP 04/05/2015
Xem online
14 04/2015/TT-NHNN Thông tư quy định về quỹ tín dụng nhân dân 31/03/2015
Xem online
15 06/KH-NHNN Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 27/03/2015
Xem online