STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 01/CTPH-TCCS-NHNN Chương trình phối hợp công tác giữa Tạp chí Cộng sản và Ngân hàng Nhà nước VN 04/02/2015
Xem online
2 01/CT-NHNN Chỉ thị về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2015 27/01/2015
Xem online
3 02/CT-NHNN Chỉ thị về tăng cường xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng 27/01/2015
Xem online
4 14/BC-CĐNHNNTW Báo cáo kết quả thực hiện chương trình "Đẩy mạnh trật tự kỷ cương và văn hóa công sở" 21/01/2015
Xem online
5 16/BC- CĐNHNNTW Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNNTW với BTV Công đoàn Cơ quan NHNNTW năm 2014 và trọng tâm phối hợp công tác năm 2015 21/01/2015
Xem online
6 1479/HD-ĐUNH Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" 20/01/2015
Xem online
7 12/CĐNHNNTW CV v/v thực hiện Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ ngày 02/6/2014 về Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội 20/01/2015
Xem online
8 373/NHNN-PHKQ CV v/v đáp ứng nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 20/01/2015
Xem online
9 109/NHNN-TĐKT Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 07/01/2015
Xem online
10 02/2015/TT-NHNN Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng 07/01/2015
Xem online
11 48/2014/TT-NHNN Thông tư quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước VN 31/12/2014
Xem online
12 2805/QĐ-NHNN Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 30/12/2014
Xem online
13 397/TB-NHNN Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2015 27/12/2014
Xem online
14 2737/QĐ-NHNN QĐ ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước VN 25/12/2014
Xem online
15 2662/QĐ-NHNN Thông tư hướng dẫn việc cho vay của ngân hàng Chính sách Xã hội theo QĐ số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung 16/12/2014
Xem online