STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 310/CĐNH CV v/v sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 13/KH-TLĐ về công tác dân số và tình hình thực hiện chế độ,chính sách đối với lao động nữ 11/05/2022
Xem online
2 295/KH-CĐNH Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. 06/05/2022
Xem online
3 TL Kết quả cuộc thi ảnh “CÁN BỘ NGÂN HÀNG VỚI CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG MỚI” 26/04/2022
Xem online
4 266/QĐ-CĐNH Quyết định v/v khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi ảnh "Cán bộ ngân hàng với cuộc sống bình thường mới" 26/04/2022
Xem online
5 276/CĐNH Phát động "Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày" 26/04/2022
Xem online
6 265/KH-CĐNH Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 18/04/2022
Xem online
7 261/HD-CĐNH Hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình vàTrẻ em năm 2022 (bản word) 14/04/2022
Xem online
8 261/HD-CĐNH Hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình và Trẻ em năm 2022 14/04/2022
Xem online
9 256/CĐNH Triển khai các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về công tác xây dựng gia đình (bản word) 08/04/2022
Xem online
10 256/CĐNH Triển khai các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về công tác xây dựng gia đình 08/04/2022
Xem online
11 244/KH-CĐNH KH thực hiện Chương trình 05-CTr/BCSĐ ngày 14/3/2022 của Ban Cán sự Đảng NHNN về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 (bản word) 05/04/2022
Xem online
12 244/KH-CĐNH KH thực hiện Chương trình 05-CTr/BCSĐ ngày 14/3/2022 của Ban Cán sự Đảng NHNN về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 05/04/2022
Xem online
13 135/HD-CĐNH Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng 29/03/2022
Xem online
14 TL Đề cương báo cáo dành cho CĐ cấp trên cơ sở (Kèm theo Hướng dẫn số 135/HD-CĐNH ngày 29 /3/2022) 29/03/2022
Xem online
15 TL Đề cương báo cáo dành cho CĐCS (Kèm theo Hướng dẫn số: 135/HD-CĐNH ngày 29/3/2022) 29/03/2022
Xem online