STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 679/Ctr-CĐNH Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng và NQ số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" của CĐNHVN 30/11/2021
Xem online
2 680/CĐNH Tham gia cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn 30/11/2021
Xem online
3 634/CĐNH V/v thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 02/11/2021
Xem online
4 633/CĐNH Triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 02/11/2021
Xem online
5 628/KH - CĐNH Kế hoạch tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 trong hệ thống Công đoàn NHVN 28/10/2021
Xem online
6 628/KH - CĐNH Kế hoạch tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 trong hệ thống Công đoàn NHVN (bản word) 28/10/2021
Xem online
7 621 /HD - CĐNH HD về tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” 20/10/2021
Xem online
8 621 /HD - CĐNH HD về tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” (bản word) 20/10/2021
Xem online
9 615/CĐNH Hướng dẫn tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021 15/10/2021
Xem online
10 TL Mẫu 1 - Báo cáo tổng hợp số liệu về hoạt động công đoàn năm 2021 (kèm CV 615/CĐNHV) 15/10/2021
Xem online
11 TL Mẫu 2 - Báo cáo tổng hợp số liệu hoạt động công đoàn năm 2021 (kèm CV 615/CĐNH) 15/10/2021
Xem online
12 615/CĐNH Hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021 (bản word) 15/10/2021
Xem online
13 602/CĐNH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. 11/10/2021
Xem online
14 602/CĐNH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 (bản word) 11/10/2021
Xem online
15 590/KH - CĐNH KH tổ chức phong trào thi đua “CBCCVC và người lao động ngành Ngân hàng nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” (bản word) 28/09/2021
Xem online