STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 463/HD-CĐNH Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc 07/06/2021
Xem online
2 TL Mẫu phiếu tín nhiệm (Kèm CV 463/HD-CĐNH) 07/06/2021
Xem online
3 TL Mẫu biên bản kiểm phiếu tín nhiệm (Kèm CV 463/HD-CĐNH) 07/06/2021
Xem online
4 456/CĐNH Phát động hưởng ứng phong trào chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và an sinh xã hội. 28/05/2021
Xem online
5 454/CĐNH Chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 27/05/2021
Xem online
6 450/KH-CĐNH Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi ảnh trực tuyến “Gia đình – Điểm tựa yêu thương” dành cho CB, ĐV, NLĐ ngành Ngân hàng (bản word) 20/05/2021
Xem online
7 450/KH-CĐNH Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi ảnh trực tuyến “Gia đình – Điểm tựa yêu thương” dành cho CB, ĐV, NLĐ ngành Ngân hàng 20/05/2021
Xem online
8 436/CĐNH Thống kê số liệu lao động, đoàn viên toàn ngành Ngân hàng (gửi CĐ cấp trên CS) 18/05/2021
Xem online
9 TL Biểu mẫu đính kèm CV 436/CĐNH, ngày 18/5/2021 18/05/2021
Xem online
10 438/CĐNH Thống kê số liệu lao động, đoàn viên toàn ngành Ngân hàng (gửi CĐCS trực thuộc CĐNHVN) 18/05/2021
Xem online
11 TL Biểu mẫu đính kèm CV 438/CĐNH, ngày 18/5/2021 18/05/2021
Xem online
12 439/CĐNH Thống kê số liệu lao động, đoàn viên toàn ngành Ngân hàng (gửi Đại diện CĐNHVN trên địa bàn) 18/05/2021
Xem online
13 TL Biểu mẫu đính kèm CV 439/CĐNH, ngày 18/5/2021 18/05/2021
Xem online
14 TL DANH SÁCH CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM 18/05/2021
Xem online
15 TL DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM 18/05/2021
Xem online