STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 31 /HD-CĐNH Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2021 (bản word) 19/01/2021
Xem online
2 31 /HD-CĐNH Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2021 19/01/2021
Xem online
3 15/CĐNH Phát động viết bài kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam 06/01/2021
Xem online
4 827/CĐNH Phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hệ thống CĐNHVN năm 2021 30/12/2020
Xem online
5 809/HD-CĐNH Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của CĐNHVN 09/12/2020
Xem online
6 810/HD-CĐNH Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 09/12/2020
Xem online
7 TL Mẫu khen thưởng chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” 09/12/2020
Xem online
8 TL Mẫu tờ trình khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” 09/12/2020
Xem online
9 TL Khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, thể thao” 09/12/2020
Xem online
10 809/HD-CĐNH Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của CĐNHVN (bản word) 09/12/2020
Xem online
11 810/HD-CĐNH Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 (bản word) 09/12/2020
Xem online
12 795/QC-CĐNH-BVSTBPN Quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng 28/11/2020
Xem online
13 757/CĐNH Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 04/11/2020
Xem online
14 748/KH-CĐNH Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023 02/11/2020
Xem online
15 732/CĐNH Tổng kết Cuộc thi viết “Ngân hàng trong em” 22/10/2020
Xem online