STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 TL Nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2022 (Kèm theo Hướng dẫn số 41/HD-CĐNH) 26/01/2022
Xem online
2 41/HD-CĐNH Một số nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022 26/01/2022
Xem online
3 36/CĐNH Phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại đối với trẻ em 26/01/2022
Xem online
4 37/CĐNH Triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và chiến lược dân số 26/01/2022
Xem online
5 34 /CĐNH Phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2022 (bản word) 26/01/2022
Xem online
6 34 /CĐNH Phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2022 26/01/2022
Xem online
7 31/CĐNH Triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2022 20/01/2022
Xem online
8 32 /HD-CĐNH Hướng dẫn nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2022 (bản word) 20/01/2022
Xem online
9 32 /HD-CĐNH Hướng dẫn nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2022 20/01/2022
Xem online
10 696/HD - CĐNH Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 (bản word) 15/12/2021
Xem online
11 696/HD - CĐNH Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 15/12/2021
Xem online
12 682 /KH-CĐNH Kế hoạch và thể lệ cuộc thi ảnh “Cán bộ ngân hàng với cuộc sống bình thường mới” trên website Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 02/12/2021
Xem online
13 682 /KH-CĐNH Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi ảnh “Cán bộ ngân hàng với cuộc sống bình thường mới” trên website Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (bản word) 02/12/2021
Xem online
14 TL Phiếu đăng ký cuộc thi ảnh “Cán bộ ngân hàng với cuộc sống bình thường mới” trên website Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 02/12/2021
Xem online
15 676/CĐNH Triển khai thực hiện việc hỗ trợ đối với trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 30/11/2021
Xem online