STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 261/HD-CĐNH Hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình vàTrẻ em năm 2022 (bản word) 14/04/2022
Xem online
2 261/HD-CĐNH Hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình và Trẻ em năm 2022 14/04/2022
Xem online
3 256/CĐNH Triển khai các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về công tác xây dựng gia đình (bản word) 08/04/2022
Xem online
4 256/CĐNH Triển khai các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về công tác xây dựng gia đình 08/04/2022
Xem online
5 244/KH-CĐNH KH thực hiện Chương trình 05-CTr/BCSĐ ngày 14/3/2022 của Ban Cán sự Đảng NHNN về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 (bản word) 05/04/2022
Xem online
6 244/KH-CĐNH KH thực hiện Chương trình 05-CTr/BCSĐ ngày 14/3/2022 của Ban Cán sự Đảng NHNN về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 05/04/2022
Xem online
7 135/HD-CĐNH Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng 29/03/2022
Xem online
8 TL Đề cương báo cáo dành cho CĐ cấp trên cơ sở (Kèm theo Hướng dẫn số 135/HD-CĐNH ngày 29 /3/2022) 29/03/2022
Xem online
9 TL Đề cương báo cáo dành cho CĐCS (Kèm theo Hướng dẫn số: 135/HD-CĐNH ngày 29/3/2022) 29/03/2022
Xem online
10 138 /HD - CĐNH Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong các cấp công đoàn 29/03/2022
Xem online
11 138 /HD - CĐNH Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong các cấp công đoàn 29/03/2022
Xem online
12 TL Phụ lục tổng hợp các hoạt động Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 (kèm Hướng dẫn số 138 /HD - CĐNH) 29/03/2022
Xem online
13 131/CĐNH Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các TNXH trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng năm 2022 (bản word) 23/03/2022
Xem online
14 131/CĐNH Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các TNXH trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng năm 2022 23/03/2022
Xem online
15 117/CĐNH Về việc triển khai văn bản, quy định tài chính công đoàn năm 2022 15/03/2022
Xem online