STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 14/HD-CĐNH Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác Tuyên giáo năm 2020 10/01/2020
Xem online
2 14/HD-CĐNH Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác Tuyên giáo năm 2020 (bản word) 10/01/2020
Xem online
3 24/QĐ-NHNN Quyết định v/v bãi bỏ Quyết định số 1716/QĐ-NHNN ngày 29/11/2005 về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng, lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Kho bạc Nhà nước và các tổ chức khác tại NHNN 09/01/2020
Xem online
4 115-HD/BTGTW Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 08/01/2020
Xem online
5 5/2020/NĐ-CP Nghị định bãi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành 04/01/2020
Xem online
6 920/TB-CĐNH Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 31/12/2019
Xem online
7 919/TB-CĐNH Thông báo v/v giới thiệu chức danh Lãnh đạo các Ban nghiệp vụ Công đoàn Ngân hàng VN 31/12/2019
Xem online
8 913/HD-CĐNH Hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn trong ngành Ngân hàng 25/12/2019
Xem online
9 TL Mẫu biểu khen thưởng (đi kèm HD 913/HD-CĐNH) 25/12/2019
Xem online
10 912/KH-CĐNH Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Chính sách, pháp luật đối với lao động nữ” 25/12/2019
Xem online
11 898/BC-CĐNH Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 17/12/2019
Xem online
12 888/KH-CĐNH Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 12/12/2019
Xem online
13 DT Dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 25/11/2019
Xem online
14 848/CĐNH Lấy ý kiến Dự thảo "Quy chế thi đua, khen thưởng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam" 25/11/2019
Xem online
15 849/HD - CĐNH Hướng dẫn Quy trình kiện toàn nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra và các chức danh trong ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN 25/11/2019
Xem online