STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 898/BC-CĐNH Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 17/12/2019
Xem online
2 888/KH-CĐNH Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 12/12/2019
Xem online
3 DT Dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 25/11/2019
Xem online
4 848/CĐNH Lấy ý kiến Dự thảo "Quy chế thi đua, khen thưởng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam" 25/11/2019
Xem online
5 849/HD - CĐNH Hướng dẫn Quy trình kiện toàn nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra và các chức danh trong ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN 25/11/2019
Xem online
6 DS Mẫu danh sách trích ngang và phiếu lấy ý kiến (kèm HD 849/HD-CĐNH) 25/11/2019
Xem online
7 833/CĐNH CV thực hiện Hướng dẫn số 1560/HD-TLĐ ngày 8/10/2019 của Tổng LĐLĐVN 21/11/2019
Xem online
8 45/2019/QH14 Bộ Luật Lao động 20/11/2019
Xem online
9 735/KH-CĐNH Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng (bản word) 10/10/2019
Xem online
10 735/KH-CĐNH Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng 10/10/2019
Xem online
11 729/CTr-CĐNH Chương trình hành động của ngành Ngân hàng vì môi trường và vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 09/10/2019
Xem online
12 730/CĐNH Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn 09/10/2019
Xem online
13 1560/HD-TLĐ HD thực hiện việc tham gia kiểm tra, giám sát của công đoàn về chấp hành quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. 08/10/2019
Xem online
14 727/HD - CĐNH Hướng dẫn Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 08/10/2019
Xem online
15 728/HD - CĐNH Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 08/10/2019
Xem online