STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 TL Biểu số 3a (đính kèm Hướng dẫn số 728/HD-CĐNH ngày 08/10/2019) 08/10/2019
Xem online
2 TL Biểu số 3b (đính kèm Hướng dẫn số 728/HD-CĐNH ngày 08/10/2019) 08/10/2019
Xem online
3 TL Biểu số 3c (đính kèm Hướng dẫn số 728/HD-CĐNH ngày 08/10/2019) 08/10/2019
Xem online
4 TL Biểu số 4 (đính kèm Hướng dẫn số 728/HD-CĐNH ngày 08/10/2019) 08/10/2019
Xem online
5 TL Biểu số 1 (đính kèm HD số 727/HD-CĐNH ngày 08/10/2019) 08/10/2019
Xem online
6 TL Biểu số 2 (đính kèm Hướng dẫn số 727/HD-CĐNH ngày 08/10/2019) 08/10/2019
Xem online
7 TL Biểu số 3 (đính kèm Hướng dẫn số 727/HD-CĐNH ngày 08/10/2019) 08/10/2019
Xem online
8 TL Biểu số 5 và 6 (đính kèm HD số 727/HD-CĐNH ngày 08/10/2019 ) 08/10/2019
Xem online
9 707/CĐNH Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (bản word) 30/09/2019
Xem online
10 709/KH-CĐNH KH Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của BCH TLĐLĐVN về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong ngành Ngân hàng (2010 -2020) 30/09/2019
Xem online
11 Đề cương Đề cương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ - TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ ( 2010 -2020) 30/09/2019
Xem online
12 TL Bảng số liệu Báo cáo tổng kết 10 năm công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 -2020 30/09/2019
Xem online
13 707/CĐNH Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 30/09/2019
Xem online
14 72/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 17/09/2019
Xem online
15 692/CĐNH Thực hiện Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Tổng LĐLĐVN v/v Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 17/09/2019
Xem online