STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 DS Mẫu danh sách trích ngang và phiếu lấy ý kiến (kèm HD 849/HD-CĐNH) 25/11/2019
Xem online
2 833/CĐNH CV thực hiện Hướng dẫn số 1560/HD-TLĐ ngày 8/10/2019 của Tổng LĐLĐVN 21/11/2019
Xem online
3 45/2019/QH14 Bộ Luật Lao động 20/11/2019
Xem online
4 735/KH-CĐNH Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng (bản word) 10/10/2019
Xem online
5 735/KH-CĐNH Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng 10/10/2019
Xem online
6 729/CTr-CĐNH Chương trình hành động của ngành Ngân hàng vì môi trường và vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 09/10/2019
Xem online
7 730/CĐNH Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn 09/10/2019
Xem online
8 1560/HD-TLĐ HD thực hiện việc tham gia kiểm tra, giám sát của công đoàn về chấp hành quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. 08/10/2019
Xem online
9 727/HD - CĐNH Hướng dẫn Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 08/10/2019
Xem online
10 728/HD - CĐNH Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 08/10/2019
Xem online
11 TL Biểu số 1a (đính kèm Hướng dẫn số 728/HD-CĐNH ngày 08/10/2019) 08/10/2019
Xem online
12 TL Biểu số 1b (đính kèm Hướng dẫn số 728/HD-CĐNH ngày 08/10/2019) 08/10/2019
Xem online
13 TL Biểu số 1c (đính kèm Hướng dẫn số 728/HD-CĐNH ngày 08/10/2019) 08/10/2019
Xem online
14 TL Biểu số 2a (đính kèm Hướng dẫn số 728/HD-CĐNH ngày 08/10/2019) 08/10/2019
Xem online
15 TL Biểu số 2b (đính kèm Hướng dẫn số 728/HD-CĐNH ngày 08/10/2019) 08/10/2019
Xem online