STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 165/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng VN cho 03 tập thể thuộc Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã VN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
2 166/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 04 tập thể và 16 cá nhân thuộc Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã VN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
3 167/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 02 tập thể và 9 cá nhân thuộc Công đoàn Ngân hàng VPBank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
4 168/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 24 tập thể CĐCS trực thuộc CĐNHVN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
5 169/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 119 cá nhân thuộc các CĐCS trực thuộc CĐNHVN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
6 170/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua Công đoàn Ngân hàng VN cho 03 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
7 171/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu của CĐNHVN cho 10 tập thể CĐCS trực thuộc CĐNHVN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
8 172/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của CĐNHVN cho 11 tập thể CĐCS trực thuộc CĐNHVN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
9 173/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua chuyên đề "Văn hóa, Thể thao" của CĐNHVN cho 02 tập thể thuộc Công đoàn Agribank 15/07/2019
Xem online
10 174/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen chuyên đề "Văn hóa, Thể thao" của BCH CĐNHVN cho 06 tập thể và 27 cá nhân thuộc các công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN 15/07/2019
Xem online
11 175/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua chuyên đề "Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà" của CĐNHVN cho 06 tập thể thuộc các công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN 15/07/2019
Xem online
12 176/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen chuyên đề "Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà" cho 58 tập thể và 163 cá nhân thuộc các công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN 15/07/2019
Xem online
13 558/CĐNH Tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc 12/07/2019
Xem online
14 TL Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 12/07/2019
Xem online
15 145/QĐ-CĐNH Quyết định v/v khen thưởng CBCCVC và NLĐ đạt giải cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" 10/07/2019
Xem online