STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 7201/QĐ-TLĐ V/v sửa đổi Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về thu, chi, quản lý tài chính CĐCS; QĐ số 4301/QĐ-TLĐ ngày 04/3/2022 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về tổ chức bộ máy quản lý tài chính CĐ; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm 18/05/2023
Xem online
2 611/HD-CĐNH Hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình và Trẻ em năm 2023 09/05/2023
Xem online
3 611/HD-CĐNH Hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình và Trẻ em năm 2023 (bản word) 09/05/2023
Xem online
4 605/CĐNH Hướng dẫn báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023. 05/05/2023
Xem online
5 TL Hướng dẫn báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023 (bản word) 05/05/2023
Xem online
6 TL Mẫu biểu phụ lục Báo cáo 6 tháng (Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) 05/05/2023
Xem online
7 TL Mẫu biểu phụ lục Báo cáo 6 tháng (Công đoàn cơ sở) 05/05/2023
Xem online
8 158/QĐ-CĐNH QĐ v/v khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn NHVN 28/04/2023
Xem online
9 419/KH-CĐNH Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất, năm 2023 (bản word) 26/04/2023
Xem online
10 419/KH-CĐNH Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất, năm 2023 26/04/2023
Xem online
11 Số: 402/HD-CĐNH Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng năm 2023 (bản word) 19/04/2023
Xem online
12 402/HD-CĐNH Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng năm 2023 19/04/2023
Xem online
13 10/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới 19/04/2023
Xem online
14 392/CĐNH Tham gia Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII CĐVN. 18/04/2023
Xem online
15 TL BM 01B ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KIÊM HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI CHƯƠNG TRÌNH BIDV IBANK 14/04/2023
Xem online