STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 920/TB-CĐNH Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 31/12/2019
Xem online
2 919/TB-CĐNH Thông báo v/v giới thiệu chức danh Lãnh đạo các Ban nghiệp vụ Công đoàn Ngân hàng VN 31/12/2019
Xem online
3 913/HD-CĐNH Hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn trong ngành Ngân hàng 25/12/2019
Xem online
4 TL Mẫu biểu khen thưởng (đi kèm HD 913/HD-CĐNH) 25/12/2019
Xem online
5 912/KH-CĐNH Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Chính sách, pháp luật đối với lao động nữ” 25/12/2019
Xem online
6 898/BC-CĐNH Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 17/12/2019
Xem online
7 888/KH-CĐNH Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 12/12/2019
Xem online
8 DT Dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 25/11/2019
Xem online
9 848/CĐNH Lấy ý kiến Dự thảo "Quy chế thi đua, khen thưởng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam" 25/11/2019
Xem online
10 849/HD - CĐNH Hướng dẫn Quy trình kiện toàn nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra và các chức danh trong ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN 25/11/2019
Xem online
11 DS Mẫu danh sách trích ngang và phiếu lấy ý kiến (kèm HD 849/HD-CĐNH) 25/11/2019
Xem online
12 833/CĐNH CV thực hiện Hướng dẫn số 1560/HD-TLĐ ngày 8/10/2019 của Tổng LĐLĐVN 21/11/2019
Xem online
13 45/2019/QH14 Bộ Luật Lao động 20/11/2019
Xem online
14 735/KH-CĐNH Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng (bản word) 10/10/2019
Xem online
15 735/KH-CĐNH Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng 10/10/2019
Xem online