Thứ tư, 29/05/2024 | 07:07

Thứ tư, 29/05/2024 | 07:07

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 10:02 ngày 12/04/2024

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Thực hiện Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW ngày 21/3/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ươngTổng LĐLĐ Việt Nam ban hành văn bản số 16/HD-TLĐ ngày 01/4/2024 v/v hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí Thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024).
Căn cứ nội dung văn bản, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn trong Ngành triển khai việc tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, NLĐ nhằm tôn vinh, tri ân công lao, những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc của Nhân dân; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, noi gương các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, trong đó có đồng chí Trần Phú, vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức học tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Công tác tuyên truyền kỷ niệm thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, cấp ủy đảng và chuyên môn, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, có tính giáo dục sâu sắc; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tạo không khí thi đua sôi nổi, phù hợp với tình hình thực tế.
Khẩu hiệu tuyên truyền: 
- Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024)! 
- Đồng chí Trần Phú - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất! 
- Đồng chí Trần Phú - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời! 
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Chi tiết văn bản xem tại đây
Đề cương tuyên truyền xem tại đây
Ban TG-NC CĐNHVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 3
  • 4
  • 3
  • 2
  • 7
  • 9
  • 7
lên đầu trang