Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:31

Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:31

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 15:55 ngày 14/05/2024

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện Hướng dẫn số 22/HD-TLĐ ngày 02/5/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 14/5/2024, Công đoàn NHVN ban hành hướng dẫn số 267/HD-CĐNH về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo đó, căn cứ nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến  và anh hùng” nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn của Công đoàn NHVN, các cấp công đoàn tập trung:
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Ngân hàng về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.
- Khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc; khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.
-  Các cấp Công đoàn cần triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác lịch sử Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất nước. Bảo đảm truyền tải đầy đủ, sâu sắc nội dung bài viết, chân thực, có sức lan tỏa, lôi cuốn đối với cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành.
Chi tiết văn bản xem tại đây
Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem tại đây
Ban TG-NC
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 2
  • 8
  • 2
  • 5
  • 8
  • 6
lên đầu trang