STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 61/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 09/07/2015
Xem online
2 662/TTg – KGVX Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy 12/05/2015
Xem online
3 05/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế 02/04/2015
Xem online
4 97/TB-VPCP Thông báo kết luận hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN năm 2015 26/03/2015
Xem online
5 42-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 24/03/2015
Xem online
6 194-TB/TW Thông báo kết luận của Bộ Chính trị v/v thảo luận các văn kiện của Đại hội XII tại đại hội đảng bộ các cấp, lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện của Đại hội XII của Đảng 05/02/2015
Xem online
7 05/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 12/01/2015
Xem online
8 04/2015/NĐ-CP Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 09/01/2015
Xem online
9 01/NQ-CP Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. 03/01/2015
Xem online
10 01/QĐ-TTg QĐ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) 02/01/2015
Xem online
11 Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) 02/01/2015
Xem online
12 2389/QĐ-TTg QĐ v/v ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 28/1/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) 30/12/2014
Xem online
13 271/QĐ-TW Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài trực thuộc Đảng ủy ngoài nước 27/12/2014
Xem online
14 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội 24/11/2014
Xem online
15 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội 20/11/2014
Xem online