Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:24

Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:24

Hỏi - Đáp

Cập nhật lúc 10:07 ngày 14/09/2017

Về đại biểu dự khuyết

Câu hỏi: Đại hội, hội nghị công đoàn có được bầu đại biểu dự khuyết dự đại hội, hội nghị công đoàn cấp trên không? Đại biểu dự khuyết được thay thế đại biểu chính thức trong trường hợp nào?

Trả lời:

* Tại mục 8.15 - Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 có nêu:

Việc bầu đại biểu đi dự đại hội, hội nghị công đoàn cấp trên thực hiện như hướng dẫn bầu ban chấp hành công đoàn.

Đại hội, hội nghị có thể bầu đại biểu dự khuyết, số lượng đại biểu dự khuyết do đại hội, hội nghị quyết định.

Có thể bầu riêng đại biểu dự khuyết hoặc xin ý kiến đại hội, hội nghị lấy đại biểu dự khuyết là người có số phiếu quá một phần hai (1/2) liền kề với người có số phiếu thấp nhất đã trúng cử đại biểu chính thức. Nếu chưa đủ số lượng đại biểu dự khuyết theo quyết định của đại hội, hội nghị thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do đại hội, hội nghị quyết định.

Lưu ý: Trường hợp bầu riêng đại biểu dự khuyết dự đại hội, hội nghị công đoàn cấp trên chỉ được thực hiện khi đã bầu đủ số lượng đại biểu chính thức.

* Tại mục 8.16 - Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ đã nêu: Việc chuyển đại biểu dự khuyết thành đại biểu chính thức của đại hội, hội nghị do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (Đoàn Chủ tịch) cấp triệu tập đại hội, hội nghị quyết định theo đề nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cấp có đại biểu dự khuyết được bầu.

Việc chuyển đại biểu dự khuyết thành đại biểu chính thức phải được thể hiện trong nội dung báo cáo của ban thẩm tra tư cách đại biểu.

 

Nguyễn Thái

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 2
  • 8
  • 2
  • 1
  • 0
  • 8
lên đầu trang