Thứ ba, 07/07/2020 | 12:25

Thứ ba, 07/07/2020 | 12:25

Tài chính - Kiểm tra

Cập nhật lúc 13:34 ngày 06/08/2019

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra điều lệ, quy chế hoạt động

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã thường xuyên tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, người lao động để phát hiện và giải quyết những vụ việc tránh gây mất đoàn kết nội bộ, phát sinh khiếu nại, tố cáo.
Ngay từ đầu năm 2019, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) đã xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động trọng tâm về công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019 và hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn các cấp triển khai thực hiện. 
Dựa trên kế hoạch đã có, Công đoàn các cấp đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo quy định. CĐNHVN đã xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra giám sát trong đó, đối với kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung vào việc phát hiện, ngăn ngừa các sai phạm trong thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn và yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm tra, phúc tra hoặc báo cáo kết quả thực hiện đối với các đề xuất kiến nghị căn cứ kết luận kiểm tra công đoàn. 
Triển khai Chương trình công tác toàn khóa Ủy ban Kiểm tra Công đoàn NHVN khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023
Thực hiện nội dung đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT Công đoàn các cấp đã thực hiện 971 cuộc kiểm tra Điều lệ đạt tỷ lệ 52,3% số lượng các cuộc kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra CĐNHVN năm 2019, trong đó UBKT CĐNHVN 3 cuộc, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 26 cuộc, CĐCS 942 cuộc.
Qua kiểm tra cho thấy, Công đoàn các cấp cơ bản đã chấp hành các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn; xây dựng, ban hành các Quy chế hoạt động công đoàn theo quy định; xây dựng Quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn cùng cấp; duy trì chế độ sinh hoạt Ban chấp hành (BCH) Công đoàn; thực hiện công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị người lao động, thực hiện nội quy làm việc, ký thỏa ước lao động tập thể và bầu Ban Thanh tra nhân dân theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. 
Bên cạnh những mặt đã làm được, qua kiểm tra các cấp công đoàn cũng nhận ra nhiều tồn tại, hạn chế như: một số đơn vị chưa triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Chỉ thị 03-CT/BCS ngày 12/12/2018 của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong ngành Ngân hàng và văn bản chỉ đạo số 525/CĐNH ngày 21/8/2018 của CĐNHVN về phối hợp chỉ đạo đối với hoạt động công đoàn thuộc hệ thống CĐNHVN...
Năm 2019, CĐNHVN chỉ đạo, hướng dẫn UBKT Công đoàn các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát công đoàn theo quy định. Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện những quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết, Chỉ thị, quyết định và Nghị quyết của tổ chức công đoàn, việc chăm lo về lợi ích cho đoàn viên và người lao động ngành Ngân hàng.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT Công đoàn các cấp đã thực hiện 781cuộc giám sát đối với các tổ chức và cá nhân, trong đó cấp Ngành: 1 cuộc, Công đoàn cấp trên cơ sở: 84 cuộc, CĐCS: 696 cuộc. Một số UBKT Công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện việc giám sát, thông qua đó đã nắm bắt tình hình hoạt động công đoàn và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. 
Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2019, CĐNHVN đã triển khai, hướng dẫn UBKT công đoàn các cấp thường xuyên nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm. Sau kiểm tra, UBKT Công đoàn các cấp đã có các kiến nghị, yêu cầu đơn vị và cá nhân vi phạm thực hiện nghiêm túc và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm.
CĐNHVN cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn phải thực hiện kiểm tra đồng cấp về tài chính. Việc triển khai kiểm tra đồng cấp về tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài chính tài sản công đoàn, đồng thời nâng cao trách nhiệm cũng như vai trò của UBKT tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.
Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN và công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn tại các CĐCS
Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT Công đoàn các cấp đã tiến hành 635 cuộc kiểm tra công tác tài chính đồng cấp (đạt tỷ lệ 70% toàn Ngành), trong đó có CĐNHVN, 8/9 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chưa thực hiện) và 626 CĐCS đã tiến hành kiểm tra đồng cấp. Kết quả các cuộc kiểm tra đồng cấp tại đơn vị, cho thấy việc quản lý, sử dụng tài chính cơ bản chấp hành theo quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn.
Hầu hết các đơn vị thực hiện công khai tài chính. Các quỹ xã hội được quản lý, sử dụng có hiệu quả, thực hiện chi đúng, chi đủ, tập trung chi cho những hoạt động phong trào và chăm lo, bảo về quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động. 
Theo bà Lê Thị Quyên, Chủ nhiệm UBKT CĐNHVN, UBKT Công đoàn các cấp đã xây dựng chương trình và thực hiện kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đối với các công đoàn cấp dưới tổng số 219 cuộc, trong đó CĐNHVN kiểm tra 3 cuộc; Công đoàn cấp trên cơ sở 20 cuộc, Công đoàn cơ sở 196 cuộc. Kết quả kiểm tra cho thấy các CĐCS được kiểm tra đều thực hiện trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn đầy đủ, đúng tỷ lệ quy định; phần lớn các CĐCS đã triển khai phần mềm kế toán công đoàn, thực hiện mở sổ sách theo dõi và hạch toán kế toán thu chi tài chính công đoàn theo quy định; triển khai lập báo cáo dự toán, báo cáo quyết toán theo quy định và thực hiện công khai tài chính theo Hướng dẫn số 460/HD-TLĐ ngày 17/4/2014 của Tổng Liên đoàn. 
Ngoài ra, Ban chấp hành, UBKT CĐ các cấp đã thường xuyên tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, người lao động để phát hiện và giải quyết những vụ việc tránh gây mất đoàn kết nội bộ, phát sinh khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn tham gia giải quyết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.
Có thể thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT Công đoàn các cấp đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành công đoàn những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT. CĐNHVN triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; xem xét và giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị, vướng mắc của đơn vị; thực hiện hiệu quả công tác thông tin 2 chiều, do đó, về cơ bản công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống CĐNHVN đã hoạt động tương đối quy củ, nề nếp và hiệu quả.
Cùng với đó, đội ngũ cán bộ UBKT Công đoàn các cấp được kiện toàn, bổ sung kịp thời từ cấp trung ương tới cơ sở; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát công đoàn được nâng cao, nội dung kiểm tra, giám sát có tính trọng điểm, hiệu quả thiết thực; các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định của TLĐLĐVN; công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo được xử lý kịp thời, không có đơn thư tồn đọng, kéo dài; công tác giám sát được triển khai mở rộng và đạt được kết quả ban đầu.
Theo bà Lê Thị Quyên, trong những tháng cuối năm 2019, UBKT Công đoàn các cấp thuộc hệ thống CĐNHVN tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra trong chương trình công tác năm 2019. Tham mưu với BCH, BTV thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ UBKT Công đoàn theo quy định, tránh để trường hợp thiếu cán bộ trong công tác kiểm tra, giám sát công đoàn. Tập trung kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Chỉ thị 03-CT/BCS ngày 12/12/2018 của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước; văn bản số 525/CĐNH ngày 21/8/2018 của CĐNHVN về phối hợp chỉ đạo đối với hoạt động công đoàn thuộc hệ thống CĐNHVN; việc xây dựng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể nhằm thực hiện hiệu quả hướng dẫn chỉ đạo của TLĐLĐVN “về nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho NLĐ bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của NLĐ giai đoạn 2018-2023”. Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT Công đoàn. Rút kinh nghiệm từ kết quả triển khai 6 tháng đầu năm, tiếp tục thực hiện đổi mới hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên và người lao động.
Thanh Thủy


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 1
  • 5
  • 6
  • 8
  • 3
  • 4
  • 4
lên đầu trang