Thứ sáu, 21/02/2020 | 15:15

Thứ sáu, 21/02/2020 | 15:15

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 15:18 ngày 23/09/2019

Triển khai Quy định về quản lý, sử dụng con dấu của Ủy ban kiểm tra

Ngày 20/9/2019 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 1473/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng con dấu và quản lý văn bản đi của Ủy ban kiểm tra Tổng liên đoàn, ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; công đoàn Ngành trung ương và tương đương.

Đây là một nội dung mới trong tổ chức công đoàn, văn bản này quy định về thẩm quyền ký, đóng dấu và quản lý, sử dụng con dấu áp dụng cho đối tượng là Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương.

Quy định gồm 4 Chương, 7 Điều quy định rõ về phạm vi điều chỉnh được áp dụng thẩm quyền ký đóng dấu của UBKT việc quản lý sử dụng con dấu và quản lý văn bản đi của UBKT công đoàn.

Quy định có một số nội dung cơ bản cụ thể như sau:

- Tại chương II của Quy định nêu rõ thẩm quyền ký, đóng dấu văn bản của UBKT, trong đó quy định về các văn bản được sử dụng con dấu của ủy ban kiểm tra là những văn bản do ủy ban kiểm tra hoặc đoàn kiểm tra, giám sát, xác minh của ủy ban kiểm tra ban hành theo thủ tục, trình tự quy định nhằm thể hiện và thông tin, phản ánh các hoạt động của ủy ban kiểm tra, chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của cấp trên đối với cấp dưới; quy định mối quan hệ hoạt động giữa ủy ban kiểm tra với các cấp có liên quan.

- Thẩm quyền ký, đóng dấu văn bản của ủy ban kiểm tra là Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn và liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương ký thay mặt (TM)  ủy ban kiểm tra các văn bản của ủy ban kiểm tra cấp mình ban hành. (Trường hợp trưởng đoàn, phó trưởng đoàn kiểm tra không phải là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ký văn bản thì Chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm ký, đóng dấu xác nhận chữ ký của trưởng đoàn, phó trưởng đoàn để có tính pháp lý của văn bản).

 - Chánh văn phòng Tổng Liên đoàn và Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương và tương đương chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương về con dấu của ủy ban kiểm tra công đoàn cấp mình.

- Văn thư của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương là người được giao quản lý con dấu của Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp mình.

- Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn và Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương có trách nhiệm lập sổ theo dõi, quản lý, lưu giữ và phục vụ kịp thời yêu cầu sử dụng văn bản tại đơn vị theo quy định của pháp luật và quy định của cơ quan về sử dụng tài liệu.

Thanh Hương 

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 9
  • 2
  • 8
  • 9
  • 1
  • 9
  • 3
lên đầu trang