Thứ tư, 03/03/2021 | 00:08

Thứ tư, 03/03/2021 | 00:08

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 16:00 ngày 28/01/2021

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hòa Bình: Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 26/01/2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và triển khai nhiệm vụ công tác ngân hàng năm 2021, dưới sự chủ trì của ông Bùi Văn Xưởng - Giám đốc NHNN tỉnh Hòa Bình.
Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2020, cụ thể: chi nhánh đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn, trọng tâm là các văn bản chỉ đạo điều hành phòng, chống dịch bệnh và các giải pháp cấp bách của ngành Ngân hàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; xây dựng phương án của NHNN tỉnh và chỉ đạo các TCTD trên địa bàn xây dựng phương án ứng phó trong trường hợp có nhân sự bị cách ly, trụ sở bị phong tỏa do dịch bệnh covid-19; xây dựng các kế hoạch Ngành Ngân hàng tỉnh Hòa Bình theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam và UBND tỉnh: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020; kế hoạch số 128/KH-HBI ngày 17/02/2020 triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện Quyết định số 97/QĐ-UBND về tăng cường những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2020, định hướng năm 2021.
Trao tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"
Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác NHNN năm 2021: tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 07/01/2021 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021; chỉ đạo các TCTD tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổ chức các buổi làm việc với TCTD để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc về hoạt động tiền tệ theo quy định của pháp luật; phối hợp với các Sở, Ngành thực hiện kế hoạch số 112/KH-UBND Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hòa Bình; thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra các TCTD năm 2021 theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng; chấn chỉnh và xử lý các tồn tại, sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; chỉ đạo các NHTM thực hiện phương án cơ cấu lại nợ gắn với xử lý nợ xấu đã được phê duyệt; xây dựng phương án, kế hoạch xử lý nợ xấu, các giải pháp ngăn chặn nợ xấu phát sinh, rà soát phân loại nợ bảo đảm phản ánh đúng chất lượng tín dụng; nâng cao năng lực tài chính, công tác quản trị, điều hành; tuyên truyền để mở rộng TTKDTM qua kết nối tài khoản ngân hàng, tổ chức thanh toán trên cổng dịch vụ công quốc gia; chi trả tiền lương hưu qua tài khoản cá nhân tại NHTM; cung ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn dịch vụ thanh toán cho các NHTM, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động thanh toán vi phạm pháp luật; đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt về giá trị và cơ cấu mệnh giá cho các TCTD, Kho bạc Nhà nước; chấp hành nghiêm túc các quy định của NHNN về an toàn kho quỹ; tăng cường kiểm tra, giám sát tại đơn vị và các TCTD để chấn chỉnh tồn tại, giảm thiểu rủi ro mất an toàn kho quỹ; tham gia các đợt tiếp xúc cử tri để giải đáp, xử lý vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị; thông tin tuyên truyền các chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên Báo, Đài PTTH địa phương; thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC của NHNN tỉnh; nhiệm vụ của NHNN tỉnh tại Kế hoạch hành động của Ngành, của Tỉnh về góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp...
Trao tặng Giấy khen của Ban chấp hành công đoàn đối với các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020.
Hội nghị cũng được nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động công đoàn đơn vị  năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo báo cáo, năm 2020 Công đoàn NHNN chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã thực hiện tốt các nhiệm vụ: phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật; quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, quy định của Ngành; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII; tuyên truyền và triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của CĐNHVN; Tổng hợp báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” trong Nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020; báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai  đoạn 2010-2020; Năm 2020, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua của Ngành, Tỉnh, Cụm và Khối thi đua các cơ quan Trung ương QLNN về kinh tế, thống kê: phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào Phụ nữ “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”; phong trào thi đua “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của ngành, tỉnh; đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng theo các văn bản phát động thi đua các cấp; Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng Công đoàn giai đoạn 5 năm 2015 - 2020; thực hiện bình xét, khen thưởng tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” trong Nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020; phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn NHNN tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 (tại Hội nghị điển hình tiên tiến, Ban chấp hành Công đoàn đã khen thưởng 02 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 5 năm 2015-2020); làm tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, hoạt động chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động; phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tổ chức biểu dương khen thưởng các cháu là con cán bộ, công chức đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, tặng quà cho các cháu là con cán bộ công chức; Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn đã triển khai chủ trương, phát động ủng hộ phong trào chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình (năm 2020, các ngân hàng, TCTD trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên; báo cáo cấp ủy Đảng và phối hợp với chuyên môn triển khai, chuyển tiền ủng hộ về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam/Công đoàn cấp trên cơ sở theo Hệ thống của TCTD, số tiền vận động ủng hộ 238 triệu đồng; thực hiện trao tiền ủng hộ trực tiếp về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình/Bệnh viện và trung tâm y tế 10 huyện, thành phố, số tiền ủng hộ là 185 triệu đồng; Toàn bộ kinh phí 423 triệu đồng kể trên được trích từ lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng Hòa Bình); Công tác xã hội từ thiện: công đoàn cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác an sinh xã hội theo chỉ đạo của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; vận động 100% cán bộ, đoàn viên đóng góp ủng hộ các Quỹ xã hội, từ thiện; tổng số tiền đóng góp ủng hộ các Quỹ xã hội từ thiện, Quỹ tình nghĩa của cán bộ đoàn viên là 38,9 triệu đồng; tổng số chi trợ cấp quỹ tình nghĩa, đóng góp ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện là 57 triệu đồng; phối hợp các đơn vị có liên quan trong ngành và trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình tuyên truyền đặc biệt nhằm mở rộng tín dụng ngân hàng, ngăn chặn tín dụng đen và trao tặng an sinh xã hội của NHNN Việt Nam và Bộ Công an tại tỉnh Hòa Bình (huyện Lạc Thủy và huyện Kim Bôi)...
Năm 2021, Công đoàn cơ sở NHNN chi nhánh tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ngân hàng Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp tới đoàn viên công đoàn và người lao động; phối hợp với chuyên môn tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào Phụ nữ “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”; Phong trào thi đua “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, đảm bảo 100% cán bộ, công chức không vi phạm pháp luật, không có đoàn viên mắc các tệ nạn xã hội; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và các ngày lễ, sự kiện lớn của Đảng và đất nước năm 2021; phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ những quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên và lao động trong đơn vị, nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, người lao động, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; trích quỹ phúc lợi hỗ trợ đoàn viên, người lao động nhân các ngày Lễ, Tết trong năm; tổ chức cho CBCC trong đơn vị đi tham quan nghỉ mát, tái tạo sức lao động; Thực hiện tốt việc nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn về công đoàn cấp trên đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc lập dự toán, quyết toán ngân sách công đoàn theo chế độ quy định; tích cực hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động phong trào thiết thực, có ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam: cử cán bộ, đoàn viên tham gia cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng”; thi tìm hiểu trực tuyến lịch sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam; tham gia Hội thao khối công đoàn cơ sở NHNN khu vực miền Bắc; vận động CNVCLĐ viết bài, chia sẻ kỷ niệm về 70 năm Ngân hàng Việt Nam…; công đoàn tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự ủng hộ của chuyên môn, đẩy mạnh phòng trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, đoàn kết, nâng cao thể lực, trí tuệ cán bộ đoàn viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác đoàn thể năm 2021…
Tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thị Hoàn, Phó chủ tịch công đoàn NHNN tỉnh Hòa Bình vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Công đoàn đơn vị cũng tổ chức trao tặng Bằng khen của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho 01 cá nhân; công nhận danh hiệu Tổ công đoàn, đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2020 đối với 02 tập thể và 07 cá nhân; tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” năm 2020 đối với 01 tập thể Tổ Nữ công và 03 cá nhân.
NHNN HB
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 4
  • 5
  • 2
  • 9
  • 7
  • 7
  • 3
lên đầu trang