Thứ sáu, 05/03/2021 | 21:21

Thứ sáu, 05/03/2021 | 21:21

Tin hoạt động ngân hàng

Cập nhật lúc 12:16 ngày 09/10/2020

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các đơn vị, tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ của NHNN

Sáng ngày 8/10/2020, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm Quy chế làm việc và cải cách hành chính nội bộ năm 2020 do Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú, Thủ trưởng Cơ quan hành chính NHNN Trung ương chủ trì.
Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Tham dự Hội nghị có Thường trực Đảng ủy Cơ quan NHTW; Thủ trưởng và Trưởng phòng Tổng hợp các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN; Lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương, Đoàn Thanh niên NHTW…
Tại Hội nghị, Đ/c Đặng Văn Tới – Quyền Chánh Văn phòng NHNN đã trình bày báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện quy chế làm việc của NHNN, tình hình thực hiện cải cách hành chính nội bộ tại NHNN Trung ương. Theo đó, bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự chỉ đạo điều hành của Ban Lãnh đạo NHNN, các đơn vị trong toàn Ngành đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần quan trọng bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống ngân hàng, đồngg thời hỗ trợ tích cực nền kinh tế, doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid-19.
Việc thực hiện Quy chế làm việc của NHNN và công tác cải cách hành chính nội bộ tại NHNN Trung ương cũng đạt được những kết quả tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị tại NHTW.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương
Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, nhất là trong thời gian phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch và làm việc giãn cách, nhìn chung, Thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhất là trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành.
Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng, Vụ Pháp chế trong việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Lãnh đạo NHNN giao. Trong 9 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ trọng tâm được giao riêng các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tỷ lệ hoàn thành đúng hạn đạt 100% (không có nhiệm vụ quá hạn).
Bên cạnh đó, các đơn vị đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến trong tổ chức các hội nghị, tập huấn...
Trong 9 tháng đầu năm 2020, các đơn vị tại NHNN Trung ương đã tiếp nhận và trả lời đầy đủ các kiến nghị của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và của người dân, doanh nghiệp. NHNN đã yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân, nhất là các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn và đã công bố danh sách đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử của NHNN. Mặt khác, công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
Ngoài ra, các đơn vị đã chấp hành nghiêm quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho các cơ quan/tổ chức. Báo cáo của các đơn vị đảm bảo đúng nội dung và thời hạn quy định, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo NHNN; Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình, chế độ thông tin, báo cáo bảo vệ bí mật nhà nước.
Cán bộ, công chức, viên chức NHNN Trung ương đã thực hiện nghiêm quy định của cơ quan, đơn vị, thể hiện thái độ văn minh, lịch sự trong giao tiếp tại cơ quan; thực hành tiết kiệm điện và phòng, chống thiên tai, cháy nổ, an ninh, an toàn trụ sở.
Cải cách hành chính nội bộ đạt kết quả tích cực
Thời gian qua, các đơn vị tại NHNN Trung ương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý nội bộ và thực hiện quy chế, quy định của NHNN; tăng cường ứng dụng công nghệ, đổi mới, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác công vụ, công chức, qua đó nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và kết quả thực hiện nhiệm vụ của NHNN.
Văn phòng NHNN đã chủ động nghiên cứu và thực hiện nhiều giải pháp cải tiến, đổi mới trong quá trình theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình công tác của Ban Lãnh đạo NHNN, nhiệm vụ trọng tâm do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp Văn phòng và các đơn vị liên quan khắc phục một số tồn tại trong triển khai hiện đại hóa hành chính, Chính phủ điện tử; hạ tầng công nghệ thuộc kiến trúc CPĐT của NHNN từng bước được hoàn thiện, Cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công, các hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu nghiệp vụ tiếp tục được cải tiến, chỉnh sửa, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động ngân hàng và thực hiện chức năng NHTW cũng như các hoạt động quản lý hành chính.
Hiện nay, NHNN đang cung cấp 61 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đồng thời đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giải pháp phần mềm kết nối giữa 2 hệ thống Cổng dịch vụ công của NHNN và Tổng cục Hải quan nhằm triển khai các TTHC liên quan trên Cổng Hải quan một cửa Quốc gia, tạo thuận lợi cho TCTD, doanh nghiệp, cá nhân khi thực hiện các hoạt động liên quan đến thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa, vàng, ngoại tệ.
Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, NHNN đã ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC của NHNN và thành lập Bộ phận Một cửa tại Trụ sở chính NHNN. Đến nay, hoạt động bộ phận Một cửa tại trụ sở chính NHNN đã đi vào nề nếp và có sự phối hợp tốt giữa các đơn vị chức năng trong việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.
100% các đơn vị thuộc NHNN đã triển khai xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; 100% văn bản gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia được tích hợp chữ ký số và được xác thực theo quy định. NHNN đã được cấp và sử dụng 142 chứng thư số Chính phủ.
Báo cáo cũng đề ra một số nội dung nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới như: (i) Thủ trưởng các đơn vị tại NHNN Trung ương quán triệt, chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN về tăng cường công tác CCHC, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; (ii) Tăng cường trách nhiệm của mỗi đơn vị trong phối hợp xử lý công việc có liên quan; (iii) Các đơn vị cụ thể hóa kế hoạch ứng dụng CCHC nội bộ tại đơn vị, tuân thủ đầy đủ các quy định, quy chế về kiểm soát TTHC và quy định về cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC. Khẩn trương triển khai Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 áp dụng cho các đơn vị thuộc NHNN; (iv) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị; (v) Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị nhằm xác định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, phòng, ban trong tổ chức triển khai nhiệm vụ, cơ chế, cách thức phối hợp trong xử lý các công việc liên quan; (vi) Quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm nội quy cơ quan, quy chế văn hóa công sở, quy định về phòng, chống cháy, nổ tại trụ sở làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm kinh phí khoán và tiết kiệm điện, nước trong từng đơn vị theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của NHNN.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú nhất trí với những nội dung báo cáo đã nêu và ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai có hiệu quả các giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần quan trọng bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống ngân hàng, đồngg thời hỗ trợ tích cực nền kinh tế, doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Phó Thống đốc cũng đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN cũng như với các Bộ, ngành khác.
Phó Thống đốc cho rằng, một trong những kết quả của cải cách hành chính phải nhắc đến là cải cách thủ tục tài chính công và đổi mới tổ chức bộ máy. Hiện nay, NHNN đã tổ chức được bộ máy hợp lý, khoa học, trong đó phân công rõ ràng trách nhiệm, nhiệm vụ không chồng chéo. Chất lượng và đạo đức công chức, công vụ cũng được nâng lên. Hệ thống công nghệ thông tin của NHNN ngày càng hiện đại, đảm bảo được yêu cầu an toàn, an ninh, bảo mật. Chất lượng đào tạo bao gồm cả trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, việc tổ chức thi nâng ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức; tuyển dụng được thực hiện nghiêm túc. Công tác bổ nhiệm, bổ sung lãnh đạo cho các đơn vị, Vụ, Cục rất kịp thời, kể cả luân chuyển cán bộ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình gửi nhận văn bản, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận tiện cho các đơn vị. Nội quy văn hóa công sở tiếp tục được duy trì theo hướng tích cực, bài bản, chuyên nghiệp hơn
Thời gian tới, Phó Thống đốc yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN bám sát, triển khai các nhiệm vụ được nêu ra trong báo cáo, trong đó lưu ý một số nội dung sau: Tăng cường hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, đề xuất trong công tác điều hành, đặc biệt là là trong công tác soạn thảo, xây dựng văn bản, lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan; Tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm của các đơn vị, Vụ, Cục trong xử lý công việc, đặc biệt là trong góp ý các văn bản; Quan tâm đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; Thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.
Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác quản lý trật tự nội vụ, văn hoá công sở, nội quy của cơ quan, đơn vị, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong điều hành; Tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng để phục vụ điều hành hoạt động của các đơn vị thông qua việc nâng cấp cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ; cắt giảm các chi phí không thực sự cần thiết, tiết kiệm trong chi tiêu…
NH. Ảnh: ĐK (SBV)

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 4
  • 5
  • 7
  • 1
  • 3
  • 0
  • 5
lên đầu trang